در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه بیمه اتکایی و ماهیت حقوقی آن

 استاد راهنما:

دکتر محمد رضا فلاح

استاد مشاور:

دکتر محمد حسین کریمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده                                                                                                       1   

مقدمه                                                                                                       2

فصل نخست                                                                                        

مبحث نخست- تاریخچه بیمه اتکایی                                                                7

مبحث دوم- تعریف و مفهوم عقد بیمه اتکایی                                                    10

مبحث سوم- قلمرو قرارداد عقد بیمه اتکایی                                                     11

گفتار نخست- قلمرو عقد بیمه اتکایی از لحاظ نوع تحصیل معاملات بیمه ای            13  

گفتار دوم- قلمرو عقد بیمه اتکایی از لحاظ نوع خطر                                           13

گفتار سوم- قلمرو جغرافیایی عقد بیمه اتکایی                                                 13

مبحث چهارم- تمیز عقد بیمه اتکایی از نهادهای حقوقی مشابه                           16

گفتار نخست- بیمه اتکایی و عقد وکالت                                                         17

گفتار دوم- بیمه اتکایی و عقد شرکت                                                             20

گفتار سوم- بیمه اتکایی و عقد بیمه                                                              21

گفتار چهارم- بیمه اتکائی و عقد ضمان                                                           23

مبحث پنجم- ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و سابقه فقهی آن                         26

گفتار اول: ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی                                                     26

گفتار دوم-سابقه فقهی عقد بیمه اتکایی                                                        29

بند نخست- بیمه اتکایی ( اعاده التأمین ) در فقه                                              29

بند دوم- چالش های عقد التأمین در فقه                                                         30

مبحث ششم- کارکردهای عقد بیمه اتکائی                                                    31

بند نخست- تأمین مالی                                                                             32

بند دوم: ظرفیت                                                                                       32

بند سوم- تثبیت هزینه های خسارت                                                             32

بند چهارم- طرفداری در برابر حوادث فاجعه آمیز                                                  33

بند پنجم: ایجاد شکلهای جدید عقد بیمه                                                       33  

بند ششم- مساعدت در بیمه گری                                                               33

بند هفتم- تسهیل ورود و خروج از یک قلمرو جغرافیایی یا یک حوزه فعالیت             34

فصل دوم                                                        

مبحث نخست- اوصاف عقد بیمه                                                                 37

گفتار نخست- عقد بیمه اتکایی عقدی می باشد رضایی ( قصدی )                          37

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی عقدی می باشد لازم                                                37

گفتار سوم- بیمه اتکایی عقدی می باشد معوض                                                  38

گفتار چهارم- عقد بیمه اتکایی عقدی استمراری می باشد                                     39

گفتار پنجم- بیمه اتکایی عقدی اتفاقی می باشد                                                 39

گفتار ششم- بیمه ی اتکایی عقدی می باشد مبنی بر حسن نیت                          40

گفتارهفتم- بیمه عقدی می باشد الحاقی (تحمیلی)                                            40

مبحث دوم- اصول حقوقی حاکم بر روابط میان طرفین عقد بیمه اتکایی                41

گفتار اول- اصل حسن نیت                                                                        41

گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای                                                                     47

گفتار سوم- اصل غرامت                                                                          49

گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی                                                     53

گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی                                              55                            

مبحث سوم- انعقاد قرارداد بیمه                                                                57

گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای                                        57

گفتار دوم- زمان و نحوه ی انعقاد عقد بیمه                                                  59

بند نخست- پیشنهاد بیمه                                                                      59

بند دوم- قبول بیمه گر اتکایی                                                                  60

بند سوم- زمان شروع پوشش بیمه نامه و تعهدات                                        60

مبحث چهارم- اجرای قرارداد بیمه                                                             63

گفتار نخست: تعهدات بیمه گر واگذارنده                                                    63

گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی                                                               66

مبحث پنجم- انحلال بیمه اتکایی                                                             68

فصل سوم

مبحث نخست- آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی                                             74

مبحث دوم- انواع بیمه اتکایی                                                                 75

گفتارنخست – بیمه اتکایی اختیاری                                                         75

بند نخست- تعهدات بیمه گر اتکائی واگذارنده در عقد بیمه اتکائی اختیاری       75

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی اختیاری                                                77

بند سوم- معایب بیمه اتکایی اختیاری                                                     78

گفتار دوم- عقد بیمه اتکائی قانونی(اجباری)                                             79

بند نخست- مزایای بیمه اتکایی قانونی                                                   80

بند دوم- عیوب بیمه اتکایی قانونی                                                         80

گفتار سوم- عقد بیمه اتکائی قراردادی                                                    80

مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی                                       85

گفتار نخست- قراردادهای اتکایی نسبی                                                 86

بند نخست- عقد بیمه اتکایی مازاد سرمایه                                             86

بند دوم- عقد بیمه اتکایی مشارکت                                                       88

بند سوم- عقد اتکایی اختیاری- اجباری                                                  92

بند چهارم- اتکایی پوشش باز                                                               92

بند پنجم- پوشش اتکایی نیمه خودکار                                                 93

بند ششم- پوشش بیمه ای اجباری– اختیاری                                         93

بند هفتم- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه                         93

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت)                            94

بند نخست-تبیین اتکایی مازاد خسارت و ویژگی های آن                           94

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی مازاد خسارت                                       96

بند سوم- تفاوتهای قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی          96

بند چهارم- انواع بیمه اتکایی مازاد خسارت                                           97

فصل چهارم

رشته های متداول بیمه اتکایی                                                         100                             

مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی                                             100

گفتار نخست- تبیین موضوع                                                              100

گفتار دوم- شناسایی واحدهای در معرض خطر خسارت                          102

گفتار سوم- برنامه ریزی اتکایی                                                         102

مبحث دوم- بیمه اتکایی باربری دریایی                                               104

گفتار نخست-تبیین اتکایی بار بری و ویژگی های آن                              104

گفتار دوم- توسعه برنامه های اتکایی بیمه باربری                                 105

گفتار سوم- ظرفیت ها                                                                   107

گفتار چهارم- بیمه اتکایی بدنه کشتی و کالا                                        108

بند نخست- قراردادهای بدنه                                                            108

بند دوم- قراردادهای کالا                                                                  109

گفتار پنجم- تجمع سرمایه های در معرض خطر                                      109

مبحث سوم- بیمه اتکایی هواپیما                                                       110

مبحث چهارم- اتکایی بیمه های عمر                                                   111

گفتار نخست- بازار اتکایی بیمه های عمر                                            111

گفتار دوم- تقاضا برای اتکایی بیمه های عمر                                        111

گفتارسوم- قلمرو قرارداد                                                                  113

گفتار چهارم- سهم نگهداری                                                            113

گفتار پنجم- اتکایی                                                                        114

گفتار ششم – نحوه عملکرد                                                            114

فصل پنجم            

نتیجه گیری                                                                                 116

پیشنهاد                                                                                     119

منابع و ماخذ                                                                               122

چکیده:

عقد بیمه اتکایی یکی ازجدیدترین نمونه­های قراداد بیمه می­باشد که هر چند سابقه فقهی تحت عنوان اعاده تامین دارد و بصورت جزئی در قوانین ما نیز آمده می باشد اما بایستی گفت که علیرغم کاربرد بسیار زیاد، مهجور مانده می باشد. در نگاهی دقیق­تر این عقد بر قالب­های حقوقی ما همچون عقد وکالت و شرکت و بیمه وضمان نگنجیده بلکه به رغم اختلاف نظری که هست بایستی گفت همان تعریفی را که بر بیمه مترتب می باشد بر عقد بیمه اتکایی نیز حاکم بوده و این عقد یکی از شقوق عقد بیمه بشمار می آید. در عقد بیمه، بیمه گذاران به علت مضایق مالی که در نتیجه وقوع حوادث بروز می­کند دست به دامن بیمه گران می شوند و عملا از طریق بیمه گران توزیع خسارت صورت می پذیرد و در بیمه اتکایی نیز به طریق اولی، این بیمه گران هستند که به علت نا کافی بودن منابع مالیشان پیش روی تعهدات پذیرفته به ویژه پیش روی خسارت فاجعه­آمیز به همـکاری به یکدیگر برخاسته و به توزیع خسارت­ها ما بین خود می­پردازند. اگرچه به انواع قراردادهای بیمه اتکایی، تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی متمایز می باشد، ملاحظه می گردد که مهم ترین تعهد واگذارنده پرداخت حق بیمه و مهم ترین تعهد بیمه گر اتکایی پرداخت خسارت می باشد. در این پایان نامه ، ضمن تعریف ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی، آثار حقوقی آن نیز در روابط میان طرفین قرارداد، انواع و روش های اجرای عقد بیمه اتکایی و بعضی از رشته های معمول مورد بهره گیری مطالعه شده می باشد.

مقدمه:

اگر چه متجاوز از هشتاد سال از فعالیت موساست بیمه بازرگانی خارجی در ایران می گذرد ،اما هنوز بیمه به عنوان یک ابزار اقتصادی در جامعه امروز نتوانسته می باشد جایگاه بایسته خود را بازیابد و حرکت خود را به نحوی تنظیم کند که در بستر زمان اقتصاد را به سوی تکامل و کاربرد بیمه آن سوق دهد.

همراه با رشد اقتصادی جوامع بشری ،حجم مبادلات بازرگانی افزایش می یابد و کاربرد ابزار و تکنولوژی های جدید بر پیچیدگی و تخصصی بودن زمینه های حمل و نقل ،صنعت و بیمه می افزاید. روابط بازرگانی و توسعه و گسترش و صنعت و اقتصاد در صورتی امکان پذیر می باشد که منافع سرمایه گزاران و در واقع سرمایه های ملی حفظ و حراست گردد.

جهان امروز به گونه گسترده بسوی پیچیدگی نظام سازمانی گام بر می دارد و با افزایش مناسبات داد و ستد،کمتر کشوری می تواند خود را از طریقه تحولات و فعالیت های جهانی بر کنار دارد و بر همین دلیل قویترین زنجیره اتصال ملت ها به یکدیگر بازرگانی بین المللی می باشد که این ضرورت عصر جدید همه جوامع انسانی را بر عرصه داد و ستد بین المللی کشانده می باشد و این فعالیت برای حفظ منافع و منابع خود به ابزارهای جدید نیازمند می باشد که یکی از آنها بیمه اتکایی نامیده می گردد. یکی از پرکارترین نمونه های بیمه در جهان عقد بیمه اتکایی می باشد که در این پژوهش بر آن بوده با معرفی این نوع از بیمه جدید بتوان از راهکارها و فواید آن در کشور عزیزمان بهره جست. البته در حقوق ایران و در قوانین و مقررات و آثار حقوقی دکترین و فقه شیعه جعفری (تحت عنوان اعاده تامین) به عقد بیمه اتکایی تصریح شده می باشد اما در تبیین و تفهیم وگسترش علمی آن اقدامات موثری انجام نشده می باشد. از آنجا که قرارداد بیمه اتکایی نوعی از تعهدات بیمه ای جدید بوده و آثار حقوقی آن کاهش ریسک های ناشی از اعمال بیمه ای می باشد و تعداد محدودی از کشورها از این قاعده حقوقی به نحو احسن بهره گیری می کنند، با این پژوهش بر آن شدیم تا یکی از گامهای اساسی در نیل به رسیدن به قانون گذاری شایسته در این مورد را برداشته باشیم . ساختار این پژوهش در پنج فصل آمده می باشد؛ فصل نخست تاریخچه ، تعریف و ماهیت، فصل دوم اوصاف و اصول حاکم بر بیمه اتکایی وانعقاد واجرا و انحلال آن، فصل سوم آثار حقوقی، انواع و روش های اجرای بیمه اتکایی، فصل چهارم رشته های عقد بیمه اتکایی و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

طرح پژوهش:

تعریف عقد بیمه اتکایی: از این عقد تعریف های گوناگونی شده می باشد که مهمترین تعریف را ایمرسون در کتاب خود اظهار داشته می باشد : (بیمه اتکایی قراردادی می باشد که بر اساس آن بیمه گر با در نظر گرفتن حق بیمه مشخص ،خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می نماید در حالی که خود در برابر بیمه گذار اصلی به همان صورتی که صادر شده، بدون هیچ گونه تغییر یا تبدیلی باقی می ماند ).

هدف: هدف از این پژوهش تبیین ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و تبیین روابط حقوقی که میان بیمه گر اتکایی با بیمه گر اولیه اصلی، همچنین تبیین انواع وآثار و احکام حقوق بیمه اتکایی و تبیین اصول حاکم بر قرارداد بیمه اتکایی می باشد.

سوال های اصلی پژوهش:

1- ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی چیست؟

2- اقدامات بیمه گر واگذارنده در ارتباط با بیمه گر اتکایی تاچه حد نافذ می باشد؟

3- با وجود بیمه اتکایی اجباری ضرورت وجود بیمه اتکایی اختیاری چیست؟

فرضیه ها:

فرضیه اول:

به نظر می رسد این می باشد که بيمه اتكايي علیرغم نظرات مخالف بسیار زیاد يك عقد معين ومستقل از عقد بیمه نباشد.

فرضیه دوم:

بنظر میرسد علی الرغم آنکه بیمه گر واگذارنده در قبول بیمه های اولیه که مشمول اتکایی می باشد آزادی کامل دارو اما اقدامات وی درحد قرارداد و حفظ منافع بیمه گر اتکایی مربوطه نافذ مي باشد.

فرضیه سوم:

بنظر می رسد جايي كه در قانون اجراي اجباري بيمه اتكايي مورد خاصي پيش بيني نشده باشد و یا ظرفیت اجباری تکمیل شده باشد و یا اینکه بنا به ضرورت و اهمیت موضوع، بيمه اتكايي اختياري اجرا ميگردد.

روش پژوهش:

پژوهش حاضر به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته که یک فن خاص در گردآوری اطلاعات می باشد مهمترین هدف آن اکتشاف، توصیف و تبیین عقد بیمه اتکایی می باشد. برای شناسایی این موضوع و تبیین مفهوم آن از روش توصیفی و در مطالعه نظریات حقوقدانان و مواد قانونی مرتبط با این امر از روش تحلیلی بهره گیری شده می باشد.

روش گردآوری مطالب:

گرداوری در این پژوهش به روش کتابخانه‌ای انجام شده و با مراجعه به کتابخانه‌های معتبر انجام شده می باشد. شیوه گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری از منابع می باشد. پس از اتمام فیش برداری مطالب طبقه بندی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تنظیم گردیده می باشد.

ضرورت:

ضرورت این پژوهش جديد بودن موضوع واينكه ماهيت آن بخوبي براي حقوقدانان ومحاكم ما شناسايي نشده می باشد لذا هدف تبيين و تشريح ماهيت بيمه اتكايي و قواعد و اصول حاکم برآن مي باشد تا در اين راستا محاكم نيز در دعاوي مربوطه با علم و آگاهي كافي و به درستي اقدام به صدور حكم نمايند. بايد افزود كه شناسايي درست اين نهاد هم قطعا پيامد هاي خوبي مانند اطمينان شرکت های بیمه تازه کار دارد كه اين اهداف بيانگر هرچه بيشتر اهميت اين موضوع ميباشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 132

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***