پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مركزی

دانشكده حقوق، گروه حقوق بین­الملل

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق بین­الملل

عنوان:

«نظریه مسئولیت طرفداری از دیدگاه حقوق بین­الملل»

استاد راهنما:

آقای دکترحسن سواری

استاد مشاور:

آقای دکتر مهران محمودی

زمستان 1388

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مسئولیت طرفداری، هنجاری در حال شکل­گیری در عرصه حقوق و روابط بین­الملل می باشد که این هدف بزرگ را در ذهن خود می پروراند که در آینده هیچ­گاه اقدام برای طرفداری از حقوق انسانی در برابر نقض­های گسترده، ناکام نماند. به همین مقصود، اقدام به ایجاد مسئولیت­ها و تعهداتی برعهده کشور­ها و جامعه بین­المللی می­کند؛ بدین معنا که مسئولیت اولیه برای طرفداری از مردم یک کشور در برابر شرارت­های گسترده و بی­پایان علیه حقوق بشری بر عهده همان کشور خواهد بود و در صورتی که آن کشور نخواهد یا نتواند به مسئولیتش در طرفداری از مردمش اقدام نماید و در انجام مسئولیتش در توقف یا دفع آسیب­های غیرقابل جبران و وسیع علیه حقوق بشری شدیداً ناکام ماند یا اینکه خود موجب ایجاد چنین شرارت­ها و آسیب­هایی باشد، جامعه بین المللی مسئول می باشد تا مداخله نماید و از حقوق بنیادین انسانها در درون کشورها، طرفداری نماید. مسئولیت طرفداری از به هم پیوستن، سه مسئولیت پیشگیری، واکنش و بازسازی، قوام یافته می باشد. در این نظریه، اقدامات نظامی، تنها در مواقع استثنایی و به عنوان آخرین راه حل برای نجات جان و زندگی بشر­ها، ممکن می باشد مورد بهره گیری قرار گیرند. نهاد­های بین­الملی، مانند ملل متحد، در پی اجرایی ساختن هر چه سریع­تر مسئولیت طرفداری هستند؛ اما با وجود توانمندی­های مناسب منظقه­ای و بین­المللی، هنوز سازوکار مشخصی برای اجرایی ساختن این نظریه وجود ندارد.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

پیشگفتار                                                                                               1

مقدمه                                                                                                  2

 

بخش نخست: مسئولیت طرفداری؛ از یک ایده تا یک هنجار بین­المللی                    6

   فصل نخست: طرح ایده مسئولیت طرفداری                                                     7

      گفتار نخست: معنا و مفهوم نظریه مسئولیت طرفداری                                                       8

مبحث نخست: چگونگی خلق اصطلاح”مسئولیت طرفداری”                                             9

بند نخست: اقدامات اولیه زمینه­ساز ظهور نظریه مسئولیت طرفداری                                  9

بند دوم: کوشش­های کوفی عنان برای زمینه­سازی طرح ایده مسئولیت طرفداری                     11

بند سوم: کمیسیون بین­المللی مداخله و حاکمیت کشورها                                             14

مبحث دوم: نظریه های زمینه ساز ظهور نظریه مسئولیت طرفداری                                        17

بند نخست: نظریه «وظیفه دخالت»                                                                          18

بند دوم: نظریه «جامعه بین­المللی»                                                                           19

بند سوم: نظریه «امنیت انسانی»                                                                               21

بند چهارم: نظریه «حاکمیت فردی»                                                              22

بند پنجم: نظریه «حاکمیت به مثابه مسئولیت»                                                            23

مبحث سوم: تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت طرفداری                                            25

مبحث چهارم: تشریح بعضی الفاظ کلیدی تعریف نظریه مسئولیت طرفداری                             30

بند نخست: مقصود از “هنجار بین­المللی­ای در حال شکل­گیری” در تعریف نظریه

مسئولیت طرفداری                                                                                                  31

بند دوم: معنای اصطلاح مسئولیت در نظریه مسئولیت طرفداری                                         33

بند سوم: معنای اصطلاح دولت­های ناتوان یا در حال ناتوان شدن                          36

بند چهارم: ارتباط شدت بحران و استناد به مسئولیت طرفداری                                            38

   گفتار دوم: اقدامات سایر نهادهای بین­المللی در مفهوم سازی مسئولیت طرفداری                     41

مبحث نخست: اقدامات نهادهای بین­المللی پس از گزارش کمیسیون تا سند نهایی

        نشست سران کشورها                                                                                           42

بند نخست: گزارش هیأت عالی رتبه                                                             42

بند دوم: گزارش دبیرکل در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه                                           46

بند سوم: سند نهایی نشست سران در سال 2005                                                            48

مبحث دوم: اقدامات نهادهای بین­المللی پس از انتشار سند نهایی نشست سران جهان                  52

بند نخست: اقدامات شورای امنیت در نهادینه­سازی مفهوم مسئولیت طرفداری                       52

بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت طرفداری در سال 2009                     54

بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت طرفداری در سال 2009              59

   فصل دوم: جایگاه نظریه مسئولیت طرفداری در حقوق بین­الملل کنونی                     62

      گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت طرفداری با مداخلات بشردوستانه                              62

مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخلات بشردوستانه در حقوق بین­الملل                     63

بند نخست: مفاهیم سنتی مداخلات بشردوستانه                                                            64

بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه                                                                  66

مبحث دوم: نظریه مسئولیت طرفداری؛ جایگزینی برای اصل مداخلات بشردوستانه                   71

گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت طرفداری                                 74

         مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت طرفداری                             74

       مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت طرفداری           80

بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بین­الملل                                                        81

بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله                                                85

مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بین­المللی و نظریه مسئولیت طرفداری          86

 جمع بندی بخش اول                                                                                                  91

 

بخش دوم: مسئولیت طرفداری؛ از یک نظریه تا اصلی اجرایی                               93

   فصل نخست: تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت طرفداری                                      94

      گفتار نخست:تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران­های شدید انسانی                            95

مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت طرفداری                                 95

بند نخست: تحلیل وضعیت­های بحران­آفرین                                                              100

بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد هشدار به­هنگام و اولیه                                                   103

بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری                                                                       106

بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم                                                                        110

مبحث دوم: اجرای مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت طرفداری                                      113

بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی                                                                    115

بند دوم: بازیابی نظام قضایی                                                                                    117

بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی                                                                        119

    گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحران­های شدید انسانی                                                     120

         مبحث نخست: واکنش­های قهری غیرنظامی مسئولیت طرفداری                                         120

بند نخست: واکنش­های سیاسی، دیپلماتیک                                                                121

بند دوم: واکنش­های اقتصادی                                                                                 123

بند سوم: واکنش­های ­امنیتی                                                                                    125

        مبحث دوم: واکنش­های قهری نظامی مسئولیت طرفداری                                                   127

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند نخست: مشروعیت سازی برای واکنش نظامی                                                         128

بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز واکنش نظامی                                                         131

بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنش­های نظامی                                        133

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل دوم: شناخت محدودیت­های اجرایی نظریه مسئولیت طرفداری و تأثیر و

توانمندی نهادهای بین­المللی در مرتفع کردن آنها                                               135

   گفتار نخست: چالش­های پیش روی اجرای نظریه مسئولیت طرفداری                                     136     

         مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرایی شدن مسئولیت طرفداری                                          136

بند نخست: چالش­ بر سر سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت طرفداری                               136

بند دوم: چالش­های حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت طرفداری                         140

        مبحث دوم: چگونگی ارتقای وضع کنونی نظریه مسئولیت طرفداری                                    142     

بند نخست: یجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت طرفداری در سطوح بین­المللی 142

بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت طرفداری در سطوح داخلی کشورها          144

  گفتار دوم: توانمندی­های نهادهای بین­المللی در اقدام برای مسئولیت طرفداری                         146     

مبحث نخست: تأثیر ملل متحد و کشور­های عضو آن                                                       147

بند نخست: تأثیر مجمع عمومی در ارتقای مسئولیت طرفداری                                          147

بند دوم: تأثیر شورای امنیت در اجرا و ارتقای نظریه مسئولیت طرفداری                             148

بند سوم: تأثیر دبیرخانه و سایر نهادهای ملل متحد در ارتقا و اجرای نظریه

مسئولیت طرفداری                                                                                     150

       مبحث دوم: تأثیر سازمان­های منطقه­ای                                                                          152

بند نخست: سازمان­های منطقه­ای قاره افریقا                                                                154

بند دوم: سازمان­های منطقه­ای قاره اروپا                                                                     157

بند سوم: سازمان منطقه­ای آ. سه. آن در آسیا                                                    158

جمع بندی بخش دوم                                                                                              160

نتیجه پایانی                                                                                            162

فهرست منابع                                                                                          165

ضمائم                                                                                                  175

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 200 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***