پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوقدانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق,گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)

گرایش:

حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه­ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

استاد راهنما:

دکتر مهرزاد ابدالی

استاد مشاور:

دکتر مجید عباس آبادی

زمستان 93

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                صفحه

مقدمه. 1

بخش اول: معرفی شرط ضمن عقد و شرط اجل.. 4

فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد. 4

مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه. 7

مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد. 9

گفتار اول:  شروط تقییدی و تعلیقی.. 9

گفتار دوم:  شروط تصریحی و ضمنی.. 10

گفتار سوم:  شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی.. 10

مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد. 13

مبحث چهارم: رابطهی عقد و شرط ضمن عقد. 15

مبحث پنجم: شرایط صحت شرط ضمن عقد. 20

گفتار اول: مقدور بودن. 21

گفتار دوم:  مشروع بودن. 22

گفتار سوم:  منفعت عقلایی داشتن.. 22

گفتار چهارم:  معلوم یا معین بودن. 23

گفتار پنجم: مخالف مقتضی ذات عقد نبودن. 25

فصل دوم: معرفی شرط اجل.. 27

مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران. 27

گفتار اول:  تعریف شرط اجل.. 27

بند اول: تعریف اجل، ویژگیها و انواع آن. 28

بند دوم:  مفهوم شرط اجل.. 33

گفتار دوم: انواع شرط اجل.. 35

بند اول:  شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی.. 35

بند دوم:  شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی.. 36

گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل.. 37

گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل.. 37

گفتار پنجم:  ماهیت شرط اجل.. 38

گفتار ششم:  شرایط صحت شرط اجل.. 39

بند اول:  قطعیت وقوع اجل.. 39

بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل.. 40

گفتار هفتم: موارد سقوط اجل.. 42

بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل.. 42

بند دوم: فوت متعهد. 44

بند سوم:  ورشکستگی مدیون. 46

مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا مصوب 1980. 48

بخش دوم: تأثیر شرط اجل در عقد بیع. 52

فصل اول: مطالعه تأثیر شرط اجل  بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع. 52

مبحث اول: مطالعه تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. 52

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس… 52

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان. 55

گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل.. 56

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبحث دوم: مطالعه تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع. 58

فصل دوم: مطالعه تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع. 60

مبحث اول: مطالعه تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. 60

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبه‌ی تعهدات قراردادی از سوی متعهد. 60

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد. 65

مبحث دوم: مطالعه تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا  71

فصل سوم: مطالعه تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع. 73

مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. 74

گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع. 74

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع. 76

مبحث دوم: مطالعه تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا  82

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت… 82

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه‌ی جبرانی فسخ قرارداد 82

نتیجه گیری کل پایان نامه. 85

فهرست منابع و مأخذ. 87

 

مقدمه

     همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته، ماهیت[1] یک قرارداد بیانگر تعهدات طرفین آن قرارداد می­باشد. در درجه­ی نخست بیانگر تعهدات طرفین قرارداد می­باشد. فلذا، برای تعیین و تمییز تعهدات قراردادی طرفین یک قرارداد، لازم می باشد که مفاد یک قرارداد را از اظهارات[2] طرفین قرارداد تمییز داد؛ زیرا که ماهیت قرارداد و اظهارات طرفین در قرارداد در ماهیت و اثر با یکدیگر تفاوت دارند.

تفاوت ماهیتی و اظهارات در این می باشد که مفاد قرارداد جزو قرارداد می باشد و حال آنکه اظهارات داخل در قرارداد نمی­با­گردید. تفاوت آن دو در اثر نیز آن می باشد که مفاد قرارداد لازم الاجرا هستند و عدم تحقق آنها موجد مسئولیت قراردادی برای شخص متخلف می­گردد؛ اما اظهارات یک قرارداد صرفاً بیانگر بیانات طرفین یک قرارداد می باشد که نه الزام آور هستند و نه تخلف از آنها آنها باعث ایجاد مسئولیت قراردادی می­گردد؛ نهایت آنکه اگر اظهار کننده در اظهار اظهارات خود دچار تقصیر گردد تنها برای شخص اظهار کننده مسئولیت مدنی در پی خواهد داشت[3].

همانطور که در گذشته نیز مورد مطالعه قرار گرفته می باشد، مفاد قرارداد خود بر دو نوع می باشد. اول: مفاد اصلی[4] و دوم: مفاد فرعی[5]. مفاد اصلی قرارداد همان تعهدات اصلی طرفین قرارداد می باشد و مفاد فرعی، تعهدات جنبی و غیر اصلی یک قرارداد را شامل می­گردد. این دو مفاد از حیث ضمانت اجرا با هم تفاوت دارند. تفاوت نخست آنکه: میان تعهدات اصلی حق حبس هست؛ به نحوی که هر یک از طرفین قرارداد می­تواند از ایفای تعهد خود خودداری کند و ایفای آن را موکول به ایفای تعهد از جانب طرف دیگر کند؛ در حالی که میان تعهدات تبعی چنین حقی وجود ندارد. تفاوت دوم نیز آنکه: در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد اصلی قرارداد غیر ممکن گردد، قرارداد منفسخ می­گردد؛ در حالی که اگر مفاد فرعی قرارداد غیر ممکن گردد تنها به متعهدله حق فسخ قرارداد اعطاء می­گردد و در نهایت تفاوت سوم آنکه: در صورت عدم اجرای تعهدات اصلی توسط متعهد، متعهدله می­تواند قرارداد را فسخ و یا قرارداد را ابقا و از متعهد مطالبه­ی خسارت کند؛ در حالی که اگر تعهدات فرعی و تبعی قرارداد توسط متعهد اجرا نشود، متعهدله تنها حق فسخ قرارداد را دارد و دیگر حق مطالبه­ی خسارت را ندارد. فی­المثل، در قرارداد بیع، که موضوع آن انتقال مالکیت می­باشد، تعهد بایع به تسلیم مبیع در زمره­ی تعهدات اصلی وی و تحویل مبیع در مکان یا زمان مشخص شده در زمره­ی تعهدات فرعی ایشان می­باشد.

تعهدات فرعی قرارداد از چهار طریق وارد قرارداد می­گردد: اول: از طریق توافق طرفین، دوم: از طریق عرف، سوم: از طریق قوانین تکمیلی و چهارم: از طریق لوازم عرفی و قانونی تعهدات اصلی قراردادی. تعهدات فرعی توافقی، در قالب شروط ضمن قرارداد، قابل تصور می باشد که مصادیق بی‌شماری دارد. یکی از این شروط، شرط اجل می باشد که ناظر به زمان اجرای تعهدات قراردادی می‌باشد. بر طبق این شرط، طرفین تعهد، اجرای تعهد را با اراده­ی خویش به زمانی غیر از تاریخ انعقاد قرارداد موکول می­نمایند تا در آن وقت اعمال گردد.

با این حال بایستی دانست که اجل در تعهدات چهره­ایی استثنایی داشته و شرطی خلاف قاعده می‌باشد؛ زیرا که همانطور که در ادامه گفته خواهد گردید، در حقوق تعهدات، اصل بر حال بودن اجرای تعهدات می­باشد؛ مگر آنکه طرفین تعهد و یا عرف و عادت معمول تأخیر در اجرای تعهد را اقتضاء نماید. از این رو، در مقام شک در خصوص وجود یا عدم وجود شرط اجل، مدعی کسی می باشد که ادعا می­کند چنین شرطی در قرارداد هست؛ فلذا بار اثبات این امر نیز بر عهده­ی او خواهد بود؛ زیرا که سخنش خلاف اصل می­باشد.

[1] . Terms

[2] . Representation

[3]. در حقوق انگلستان رجوع کنید به:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

Richard stone, The Modern Law of Contract, p. 247.

[4] . Condition

[5] . Warranty

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :104 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***