پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسللامی

واحد تفت

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

تاثیر مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

استاد راهنما

دکتر محمد رضا رحمت

استاد مشاور

دکتر موسی پاشا بنیاد

تابستان 1393 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول:کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه. 2

1-2-اظهار مسئله. 4

1-3-اهميت و ضرورت تحقيق.. 5

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-4-سوالات تحقيق.. 5

1-5-فرضیات پژوهش.. 6

1-6-پيشينه تحقيق.. 6

1-7-روش پژوهش.. 6

1-7-1-بخش اول:تعاريف و مفاهیم. 7

1-7-1-1-مبحث اول:مجرم. 7

1-7-1-1-1-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی جدید.. 8

1-7-1-1-2-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی.. 10

1-7-1-1-3-گفتار سوم :طبقه بندي مجرمان بر اساس قوانين.. 11

1-7-1-1-3-1-مجرمین به عادت.. 11

1-7-1-1-3-2-مجرمین خطرناک.. 11

1-7-1-1-3-3-مجرم احساساتی.. 12

1-7-1-1-3-4-مجرم اتفاقی.. 12

1-7-1-1-3-5-مجرم حرفه ای.. 12

1-7-1-2-مبحث دوم: حالت خطرناك و نظريه هاي مربوط به آن. 12

1-7-1-2-1-گفتار اول:مبانی نظري ،ا رکان و انواع حالت خطرناک.. 13

1-7-1-2-1-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناك.. 15

1-7-1-2-3-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناك در جرمشناسی اصلاح و درمان. 18

1-7-1-2-4-گفتار چهارم :خصوصيات مجرمان خطرناك.. 19

1-7-1-2-4-1- بنداول:مشخصات رفتاري مجرمان خطرناك.. 19

1-7-1-2-4-1-1-تخصص… 19

1-7-1-2-4-1-2-خرج گزافه. 20

1-7-1-2-4-1-3-انتقامجویی.. 20

1-7-1-2-4-1-4-تهدید کردن. 20

1-7-1-2-4-1-5-میل به خودنمایی.. 20

1-7-1-2-4-1-6-غریزۀ تقلید. 21

1-7-1-2-4-1-7-نیاز به جمع. 21

1-7-1-2-4-1-8-القاب و اسامی دروغین.. 22

1-7-1-2-4-2-بند دوم : :نيرنگ هاي مجرمان خطرناك و شيوه شناسي جنايي آنها 22

1-7-1-2-4-3-بند سوم : نيرنگ هاي مجرمان خطرناك.. 22

1-7-1-2-4-3-1- الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه. 22

1-7-1-2-4-3-2-ب- نیرنگ تغییر لباس… 22

1-7-1-2-4-4-بند چهارم : شيوه شناسي جنايي مجرمان خطرناك.. 22

1-7-2-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک.. 24

1-7-2-1-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک.. 24

1-7-2-1-1-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک.. 25

1-7-2-2-2-گفتار دوم:روش هاي اصلاح و درمان و راهكارهايي برای بهبود درمان مجرمين خطرناك.. 27

1-7-2-2-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک.. 28

1-7-2-2-1-گفتار اول:مفهوم نظارت الكترونيكي و شرايط مربوط به آن. 29

1-7-2-2-1-1-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران. 29

1-7-2-2-1-2-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه – فایده 30

1-7-2-2-1-3-بند سوم:كارايي سيستم نظارت الكترونيكي براي مجرمان خطرناك.. 31

1-7-2-2-2-گفتار دوم:ناتوان سازي مجرمان خطرناك.. 32

1-7-2-2-2-1-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی.. 32

1-7-2-2-2-2-بند دوم:از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی.. 34

فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی.. 36

2-1-بخش اول: بررسي موضوع در قانون مجازات عمومی.. 36

2-1-1-مبحث اول : تحليل جرم شناختي.. 36

2-1-1-1-گفتار اول:رويكرد پيشگيرانه. 39

2-1-1-2-گفتار دوم:رويكرد اصلاحي.. 40

2-1-2-مبحث دوم:اقدامات تأميني و تربيتي.. 42

2-1-2-1-گفتار اول:معیارهاي انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی.. 42

2-1-2-2-گفتار دوم:مطالعه اقدامات تأميني و تربيتي.. 44

2-2-بخش دوم: بررسي موضوع در قانون مجازات اسلامی(1392). 45

2-2-1-مبحث اول:جايگزين ها و اقدامات مراقبتي در قانون جديد مجازات اسلامي.. 45

2-2-1-1- گفتار اول:ابتكارات قانون جديد در مجازات هاي جايگزين.. 46

2-2-1-2-گفتاردوم: ماده 65 قانون مجازات اسلامی.. 47

2-2-2- مبحث دوم:تعويق صدور حكم. 47

2-2-2-1-گفتار اول:تعویق به شکل ساده 48

2-2-2-2-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی.. 48

2-2-2-3-گفتار سوم: تأثیر مددكار اجتماعي در پيشگيري از تكرار در طول مدت تعويق. 49

2-2-2-4-گفتار چهارم:شرايط  انتخاب مددكار براي مراقبت از بزهكار در طول مدت تعويق. 50

2-3-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمين خطرناك پس از آزادي.. 50

2-3-1-مبحث اول:مطالعه آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت.. 50

2-3-1-1-گفتار اول:آثار مربوط به بزه ديده 50

2-3-1-2-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت.. 51

2-3-2-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی.. 51

2-3-2-1-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان. 51

2-3-2-2-گفتار دوم :آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی.. 52

2-3-3-مبحث سوم:آثار اجتماعي مربوط به مراقبت از مجرمين خطرناك.. 53

2-3-3-1-گفتار اول:خدمات اجتماع‌ محور. 53

2-3-3-2-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه. 53

2-3-3-3-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی.. 54

2-4-بخش چهارم:بررسي نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پيش بيني شده آن در قوانين كشورهاي مختلف    54

2-4-1-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانين ساير كشورها 54

2-4-1-1-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بين المللي.. 55

2-4-1-2-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در كشورفرانسه. 56

2-4-1-3-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک دركشور استر لیا 58

2-4-1-4-گفتار چهارم:جايگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان. 58

2-4-1-5-گفتار پنجم:جايگاه عدالت ترميمي  و اقدامات تأميني و تربيتي درلبنان. 59

2-4-2-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پيشگيري از رفتار مجرمانه. 61

2-4-2-1-گفتار اول: پیشگیری اولیه  و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه. 62

2-4-2-2-گفتار دوم:  پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس… 63

2-4-2-2-1-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی.. 63

2-4-2-2-2- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه. 64

2-4-2-3-گفتار سوم:درمانگری رفتار  مجرمانه و پیشگیری ثالت.. 65

2-4-2-3-1- روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی.. 65

2-4-2-3-2- روی آوردهای انسانی نگر. 66

2-4-2-3-3- روشهای رفتاری نگر. 66

2-4-2-3-4-روشهای شناختی – رفتاری.. 66

2-4-2-3-5-آموزش مهارتهای اجتماعی.. 67

2-4-2-4-گفتار چهارم:خودمهارگری.. 67

2-4-2-4-1-بازسازی شناختی.. 68

2-4-2-4-2- آموزش حل مساله بین شخصی.. 68

2-4-2-4-3- آموزش شناختی حل مساله بین شخص: 69

2-4-2-5-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم. 69

فصل سوم:روش ها و نتایج پژوهش و تجزیه و تحلیل آن در مطالعه موردی زندانیان شهر شیراز. 71

3-1-بخش اول:روش تحقيق.. 71

3-1-1-مبحث اول:روش تحقيق. 72

3-1-1-1-گفتار اول:طبقه بندي تحقيق بر مبناي هدف.. 72

3-1-1-2-گفتار دوم:طبقه بندي تحقيق بر مبناي ابزار و روش گرد آوري داده ها 72

3-1-1-3-گفتار سوم:طبقه بندي تحقيق بر مبناي مراحل تحقيق. 72

3-1-1-4-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه. 73

3-1-2-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 73

3-1-2-1-گفتار اول:جامعه آماري.. 73

3-1-2-2-گفتار دوم:ابزار جمع آوري داده ها 73

3-2-بخش دوم:تجزيه و تحليل اطلاعات… 75

3-2-1-مبحث اول:آمار توصيفي.. 75

3-2-2-مبحث دوم:آمار استنباطي.. 79

3-3-نتيجه گيري.. 83

3-4-پيشنهادات… 83

فهرست منابع: 83

ضمیمه. 83

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 103 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***  ***