پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(. M. A)

گرایش:حقوق خصوصی

عنوان :

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علی مشهدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جهانبخش غلامی

پائیز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. ‌و

بیانمساله. 3

سوالاتتحقیق.. 5

فرضیههایتحقیق.. 6

اهدافتحقیق.. 7

گرداوریروشتحقیق.. 7

فصلاول: کلیاتومبانی.. 9

مبحثنخست- تعريفپيمانكاريوماهيتحقوقيقراردادهايپيمانكاري.. 10

گفتارنخست- تعريفپيمانكاري.. 10

گفتاردوم- ماهيتحقوقيشرايطعموميپيمان. 11

گفتارسوم- ماهيتحقوقيقراردادهايپيمانكاري.. 13

گفتارسوم- جايگاهقراردادپيمانكاريدرتقسيمبنديعقود. 15

بنداول:عقدلازمياجايز. 15

بنددوم- عقدمستمرياآني.. 18

بندسوم- عقدتمليكيياعهدي.. 19

بندچهارم- عقدرضاييياتشريفاتي.. 19

بندپنجم- عقدباگفتگويآزادياعقدالحاقي.. 21

گفتارچهارم:تفاوتقراردادپيمانكاريباقراردادهايمشابه. 22

بنداول- مقايسهپيمانكاريوعقداجارهاشخاص…. 22

بنددوم- مقايسهپيمانكاريوقراردادكار. 26

بندسوم- مقايسهپيمانكاريوعقدوكالت… 27

مبحثدوم:قراردادهایپیمانکاریدولتی.. 30

گفتاراول: مبانی.. 31

بنداول: تعریف… 31

بنددوم: تاریخچه. 33

بندسوم:  منابع. 34

بندچهارم: ویژگیهایقراردادپیمانکاریدولتی.. 34

الف) وجودادارهیاموسسهدولتی.. 34

ب) وجودشرایطمعین.. 35

ج) کسبمنفعتعمومی.. 35

د) مراجعرسیدگیخاص…. 36

ه) محدودیتوممنوعیتها 36

1-محدودیتها : 37

  1. ممنوعیتها: 39

گفتاردوم: انعقادقراردادهایپیمانکاریدولتی.. 40

بنداول: اصل 77 قانوناساسی.. 40

بنددوم:  قانونمنعمداخلهکارکناندولتدرپیمانهایدولتی.. 41

فصلدوم: تضمیندرقراردادهایپیمانکاریدولتی.. 43

مبحثاول: تضمینبوسیلهاعتباراتاسنادی.. 44

گفتاراول: مقرراتحاکمواصولبنیادیناعتباراتاسنادی.. 47

بنداول: مقرراتحاکمبراعتباراتاسنادی.. 47

الف) عرفوعادت… 48

ب) مقرراتمتحدالشکلاعتباراتاسنادی.. 49

ج)  قواعدمتحدالشکلضمانت‌نامه‌هایقراردادی.. 51

د) قواعدمتحدالشکلضمانت‌نامه‌هایعندالمطالبه. 52

ز) عرفهاورویه‌هایاعتبارنامه‌هایتضمینیبین‌المللی (آی.اس.پی. ۹۸) 53

ه) کنوانسیونآنسیترالراجعبهضمانت‌نامه‌هایمستقلواعتباراتاسنادیتضمینی.. 54

بنددوم: اصولبنیادیناعتباراتاسنادی.. 56

بنددوم: انواعواشکالاعتباراتاسنادی.. 61

الف) اعتباراتاسنادیقابلبرگشتوغیرقابلبرگشت… 62

ب) اعتباراسنادیقابلانتقالوچرخشییاگردان. 68

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مبحثدوم:ضمانتنامهبانکی.. 73

گفتاراول:تعریفومقرراتحاکمبرضمانتنامهبانکی.. 75

بنداول: تعریف… 75

بنددوم: عناصرضمانتنامه: 77

بندسوم: مکانیسمصدورضمانتنامه. 78

بندچهارم: انواعضمانتنامهها: 80

الف) تقسیمبهاعتبارشرایطمطالبه: 81

ب)تقسیمبهاعتبارقراردادمبنایصدوروتعهداتموردتضمین : 83

1-ضمانتنامهشرکتدرمناقصهومزایده: 83

  1. ضمانتنامهپیشپرداخت (استردادپیشپرداخت : 85

3.ضمانتنامهحسنانجامکاریاانجامتعهدات : 86

4.ضمانتانمهاستردادکسوروجالضمان. 87

ج)ضمانتنامههایپایه،ضمانتنامههایمتقابل: 88

فصلسوم:ماهیتوآسیبشناسیتضمیندرقراردادهایپیمانکاری.. 90

مبحثاول: ماهیتحقوقیتضمینات… 91

گفتاراول: اعتباراتاسنادیتضمینی.. 91

بنداول:اعتباراسنادیوحواله. 92

بنددوم: اعتباراسنادیوجعاله. 95

بندسوم:اعتباراسنادیومضاربه. 97

بندچهارم:اعتباراسنادیووکالت… 101

بندپنجم: اعتباراسنادیوتعهدیبهنفعشخصثالث… 103

گفتاردوم: ماهیتحقوقیضمانتنامهبانکی.. 104

بنداول: تحلیلماهیتضمانتنامهبانکیبراساسمفهومضمانعقدی.. 105

الف) ویژگیهایعقدضمان. 105

ب) ویژگیهایضمانتنامه‌هایبانکی.. 107

بنددوم: تحلیلضمانتنامه‌هایبانکیبرمبنایمفهومایقاع. 129

بندسوم:تحلیلمفهومضمانتنامه‌هایبانکیبرمبنایماده 10 قانونمدنیوتعهدبهنفعثالث… 131

مبحثدوم: آسیبشناسیومشکلاتتضمیندرقراردادهایپیمانکاریدولتی.. 133

گفتاراول: آسیبشناسیقانونتضمیندرشرایطعمومیپیمان. 133

بنداول: نابرابریحقوقیدرشرایطعمومیپیمان. 134

الف) تبعیضبینمیزاناختیاراتومسئولیت‌‌هایهریکازطرفینقرارداد. 134

ب) عدمتعادلوتوازندرمیزانحقوقطرفیندروقوعتاخیرها 136

بنددوم: عدمتعادلدرداشتنامکاناتواخذتضمینات… 139

الف) رفعنواقص…. 139

ب) وصولمطالبات… 140

ج) همهتعهداتوتضمین‌‌هامتوجهپیمانکاراست… 141

گفتاردوم: تقلبدرتضمینات… 142

بنداول: مفاهیمتقلب… 143

الف)  قواعداتاقبازرگانیبین‌المللی.. 144

ب) کنوانسیونسازمانمللمتحدراجعبهضمانتنامه‌هایمستقلواعتبارنامه‌هایتضمینی.. 144

ج) تقلبدرچارچوبماده 19 کنوانسیونسازمانمللمتحد. 146

بنددوم: آثارتقلب… 147

نتیجهگیری.. 150

فهرستمنابع. 156

 

 

چکیده

برای اجرای طرح های عمرانی، اشخاصی به عنوان پیمان‌کار آن طرح استخدام می شوند. ایناشخاص با کارفرمای خود قراردادهای پیمان‌کاری منعقد می‌کنند. نظر به اهمیت و شایع بودن این نوع قراردادها، قانون‌گذار مستقلا شرایط خاصی را در این دسته از قراردادها پیش‌بینی کرده می باشد. یکی از شرایط قانونی در این قراردادها، اخذ تضمین اجرای طرح از پیمان‌کار می باشد. تضمین عبارت می باشد از عهده‌دار بودن شخصی پیش روی شخص دیگر به مقصود پرداخت دین مدیون به داین. منشأ این امر می‌تواند از عقد ضمان و یا هر یک از عقود دیگر به صورت مستقل یا شرط ضمن عقد نشات بگیرد.در شرایط عمومی پیمان دو نوع تضمین به صورت شرط ضمن عقد بر دوش پیمان‌کار گذاشته شده که یکی در ماده 34 تحت عنوان «تضمین انجام تعهدات» و دیگری در ماده 35 به نام «تضمین حسن انجام کار» پیش‌بینی شده می باشد.تضمینات تودیعی از سوی پیمان‌کار، واجد ماهیت حقوقی خاصی می باشد. در ضمن تشریفات خاصی نیز برای برداشت از آن در نظر گرفته شده می باشد. جهت این تضمین در حقوق کشور ما از دوشیوه بصورت ضمانت نامه بانکی و اعتبارات اسنادی تضمینی بهره گیری می کنند  که معضلات خاص حقوقی هم در قانون شرایط عمومی پیمان و هم در نحوه عملی کردن این تضمینات هست که در این پژوهش کوشش کردیم تا حد وسع و توان به مطالعه آنها و نظراتی که ابراز شده،بپردازیم.

کلید واژه:تضمین،پیمانکاری، ضمانت نامه بانکی،اعتبارات اسنادی تضمینی

 

مقدمه

شرایط عمومی پیمان، یکی از اسناد مهم و جزء لاینفک قراردادهای پیمانکاری می باشد که دولت در دهه چهل آن را تهیه و به قراردادهای پیمانکاری منضم نمود که هم اکنون نیز ادامه دارد و کارفرما، پیمانکار و مشاور مکلف می باشد طبق مفاد آن اقدام کند. مفاد شرایط عمومی پیمان شامل پنج فصل می باشد؛ فصل اول تعریف و مفاهیم، فصل دوم تأییدات و تعهدات پیمانکار، فصل سوم تعهدات و اختیارات کارفرما، فصل چهارم تضمین‌‌های پیمانکار، پرداخت صورت وضعیت‌‌ها و تحویل کار و فصل پنجم حوادث قهری، فسخ و ختم پیمان به نوعی یک نظام و ساختار مدیریتی برای اجرای طرح‌‌های آبادانی را برای عوامل دخیل در احداث طرح مشخص می‌کنند و کلیه امور مربوط به طرح را پوشش می‌دهند که از آن جمله می‌توان زمان شروع یک فعالیت یا کار، نوع فناوری یا روش اجرای کار، نظارت بر کیفیت کار و مصالح به کار رفته، تحویل گرفتن کار انجام شده و نیز تبیین حدود اختیارات و مسئولیت‌‌های هر کدام از عوامل ذیربط در طرح، روش حل اختلاف بین آن‌‌ها و تصفیه حساب نهایی بین پیمانکار و کارفرما را نام برد.

مفاد شرایط عمومی پیمان در یک وضعیت آرمانی و بدون ایراد بایستی راهکارهایی به دست دهد که طرح مورد اجرا به سیاق صحیح در مدت زمان پیش بینی شده قبلی، با کیفیت و معیارهای مورد قبول در حداقل زمان و با نازل‌ترین قیمت انجام گردد. در انشای مواد مختلف آن لازم می باشد اصول و موازین حقوقی و مدنی برای طرفین قرارداد لحاظ گردد؛ به طوری که طرفین قرارداد از امکانات لازم، مطابق با موازین عرف جامعه، در روبرو شدن با مسائل کاری، معضلات مالی، حل و فصل اختلافات و احقاق حق خود برخوردار باشند.

شرایط عمومی پیمان موجود به نحوی تنظیم نشده که برای پیمانکار شرایط و امکاناتی برابر با طرف دیگر قرارداد یعنی کارفرما از بابت دستیابی به حقوق واقعی و استحقاقی خود مهیا سازد.

قرارداد پیمانکاری برای اجرای یک طرح در نوع خود، یک نوع قرارداد خرید خدمات به شمار می رود و خریدار یا متقاضی که در قرارداد کارفرما نامیده می گردد و پول در اختیار اوست، در هنگام عقد قرارداد، مختار می باشد که نظریات و سلیقه‌‌های شخصی خود را در شرایط قرارداد اعمال کند. در این مطالعه، تحلیل کم و زیاد بودن میزان اختیارات و وسعت حوزه‌‌های تحت شمول آن برای طرفین قرارداد مورد نظر نیست؛ بلکه موضوع بحث ما مطالعه شرایط حقوقی نابرابر و معضلات در بحث تضمین و اظهار شرایط و ماهیت تضمیناتی می باشد که در قراردادهای پیمانکاری دولتی به کار میروند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :172 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***