پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات

سیستان و بلوچستان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

مطالعه علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان

استاد راهنما:

دکتر محمود بولاغ

سال تحصیلی 1393-1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده………… 1

فصل اول:

کلیات پژوهش……….. 2

مقدمه………. 3

1-1-    اظهار مسئله  4

2-1-    اهمیت وضرورت پژوهش.. 5

3-1-    اهداف پژوهش.. 5

4-1-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………6

5-1-    سؤالات پژوهش.. 6

6-1-پیشینه تجربی پژوهش…………………………………………………………………………….6

فصل دوم:

مبانی نظری پژوهش… 10

1-2-    ماهیت منازعه. 11

1-1-2-     رویکردهای مختلف در مورد مفهوم منازعه. 11

2-1-2-     انواع نظریات منازعه. 12

3-1-2-     نظریه‌های خرد منازعه: 12

4-1-2-     نظریه‌های کلان منازعه: 13

5-1-2-     دیدگاه متفکران  و نظریه پردازان به منازعه. 13

2-2-    اقسام شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات… 15

1-2-2-     میانجیگری…….. 15

2-2-2-     مذاکره 16

3-2-2-     حکمیت………… 16

4-2-2-     مصالحه…………. 16

5-2-2-     ارزیابی بی‌طرفانه. 17

3-2-    خصوصیات شیوه‌های جایگزین حل منازعات… 17

4-2-    فواید مراجعه به شیوه‌های جایگزین حل منازعات… 18

1-4-2-     ازلحاظ سرعت… 18

2-4-2-     ازلحاظ هزینه. 19

3-4-2-     ازلحاظ محرمیت… 19

4-4-2-     ازلحاظ تسهیلات… 19

5-4-2-     ازلحاظ تأمین عدالت… 19

6-4-2-     ازلحاظ قواعد و مقررات… 19

7-4-2-     ازلحاظ همکاری طرفین منازعه. 20

5-2- بیشترین فراوانی قتل در شهرستان سراوان  کدام می باشد؟. 21

1-5-2-     قتل‌های ناموسی: 21

2-5-2-     قتل‌های بین طایفه‌ای: 21

3-5-2-     قتل‌های انتقامی (قصاصی): 22

4-5-2- ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان سراوان………………………………………………………………………..22

2-6- اهمیت شناخت انگیزه وقوع قتل.. 23

2-7-تعیین انگیزه‌های قتل.. 24

1-7-2-   انواع انگیزه‌های قتل در شهرستان سراوان. 25

8-2- میزان یا نرخ قتل.. 25

2-9- شیوه‌های ارتکاب قتل در شهرستان سراوان. 26

1-9-2-     سلاح گرم:….. 26

2-9-2-     سلاح سرد:…….. 26

3-9-2-     خفگی: 26

4-9-2-    مسموم کردن: 27

5-9-2-     سوزاندن: 27

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

6-9-2-     سایر روش‌ها: 27

10-2- طبقه بندی انواع قتل در تحقیقات پلیسی.. 27

11-2-طبقه بندی انگیزه‌های وقوع قتل عمد از دیدگاه پلیس…. 28

12-2-   علل عمومی ارتکاب قتل در شهرستان سراوان. 29

13-2-   شناسایی انگیزه و علل وقوع قتل.. 32

14-2-   ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان سراوان: 46

15-2-   انگیزه نزاع در شهرستان سراوان: 47

16-2-   میزان خشونت در بروز نزاع عا در شهرستان سراوان: 48

17-2-   دامنه نزاع در شهرستان سراوان: 49

18-2-   خشونت از دیدگاه قرآن مجید: 50

19-2-   ارتباط فقر با بزهکاری: 55

20-2-   انواع قتل های صورت گرفته در ایران: 58

21-2-   چهارچوب نظری.. 60

22-2-   نظریه مورد بهره گیری 65

23-2-   تعریف مفاهیم متغیرها 66

1-23-2-   تعلق به جامعه قبیله‌ای: 66

2-23-2-   تعصب قومی قبیله‌ای: 66

24-2-  فرهنگی شدن: 68

1-24-2-   خاص گرایی: 70

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-24-2-   جمع گرایی:. 71

3-24-2     همبستگی درونی قوی: 70

4-24-2-   کنترل اجتماعی غیررسمی: 70

5-24-2-   میزان بهره گیری از رسانه‌های جمعی: 70

6-24-2-   تحصیلات:…….. 71

7-24-2-   پایگاه اجتماعی و اقتصادی: 71

8-24-2-   محل سکونت: 71

9-24-2-   متغیرهای زمینه ای: 71

25-2-   تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته، گرایش به قتل قبیله ای.. 72

1-25-2-   ‌ بعد احساسی: 72

2-25-2-   بُعد رفتاری:……. 72

26-2-   پیشینه خارجی پژوهش: 72

1-26-2-   کشتار دسته جمعی.. 73

27-2-   دولت و هویت در خاورمیانه. 83

فصل سوم:

روش شناسی پژوهش.. 90

1-3-  مقدمه. 91

2-3- روش پژوهش.. 91

3-3- جامعه و نمونه آماری.. 91

4-3- ابزار گرد آوری.. 92

5-3- روایی پرسشنامه. Error! Bookmark not defined.

6-3-  پایایی پرسشنامه. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری.. 94

1-4- توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی به قوم و طایفه در شهرستان سراوان. 95

2-4- میزان احساس مسئولیت افراد : 95

3-4- اهمیت طایفه در نزد افراد: 95

4-4- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….96

5-4- سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………96

6-4- تجزیه و تحلیل قتل های قبیله ای انجام شده در شهرستان سراوان……………………………………………97

1-6-4- انگیزه وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان…………………………………………………………..97

2-6-4-شیوه ارتکاب قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان…………………………………………………………..98

3-6-4- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه……………………………………………………………………98

7-4- مطالعه فرضیه ها و سئوالات  و تجزیه و تحلیل آنها…………………………………………………………….99

8-4- مطالعه عوامل موثر بر وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان…………………………………………103

فصل پنجم:  نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ات… 105

نتیجه‌گیری. 106

پیشنهادات: 107

منابع………………………. 110

منابع اینترنتی.. 113

منابع لاتین. 114

 

فهرست جدول‌ها

جدول ‏4‑1 توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی نسبت به قوم وطایفه. 95

جدول ‏4‑2 میزان احساس مسئولیت… 95

جدول ‏4‑3 توزیع فراوانی متغیر اهمیت طایفه درنزدافراد. 95

جدول ‏4‑4 قتل های واقع بر اساس انگیزه وقوع. 97

جدول ‏4‑5 قتل های واقعه بر اساس شیوه ارتکاب… 98

جدول ‏4‑6 مطالعه میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 98

 

چکیده

قتل و پایان دادن به حیات بشر‌ها آن‌هم به‌صورت عمد، یکی از مهم‌ترین عواملی می باشد که امنیت فردی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می‌اندازد و خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی به جامعه وارد می‌سازد. با در نظر داشتن تأثیر روانی قتل در جامعه قبیله‌ای سراوان، محقق بر آن گردید تا تحقیقی در خصوص علل بروز قتل‌های قبیله‌ای انجام دهد. بر همین اساس عوامل مؤثر بر قتل‌های قبیله‌ای در محدوده مکانی شهرستان سراوان موردبررسی قرار گرفت.

روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی می باشد و جامعه آماری از میان سران و ریش‌سفیدان 7 طایفه درگیر با همدیگر به‌صورت تصادفی 140 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش تنظیم پرسشنامه محقق ساخته‌ای می باشد با پاسخ‌های چهارگزینه‌ای که پس از تأیید روایی و پایایی، طراحی و در بین جامعه آماری توزیع گردید. پس از جمع‌آوری پرسشنامه داده‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی مطالعه تجزیه‌وتحلیل گردید که نتایج حاصل از ارزیابی پاسخ به سؤالات نشانگر آن می باشد که عصبیت قومی، دسترسی آسان افراد طوایف به سلاح و واگذاری بی‌رویه سلاح به طوایف توسط بعضی ارگان‌های نظامی و امنیتی، قاچاق مواد مخدر، گروگان‌گیری و نبود کار آیی و بازدارندگی مجازات مقرر در قانون و عدم مراجعه مردم جهت پیگیری پرونده‌های قتل به مراجع قضایی از عواملی هستند که تأثیر فوق‌العاده و معناداری بر وقوع قتل‌های قبیله‌ای دارند.

کلیدواژه: قتل، امنیت، جرم، قبیله، عصبیت قومی،،سراوان،ریش سفیدان

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :130صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***