پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات مركز کهگيلويه و بويراحمد

دانشکده علوم انساني، گروه حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق

گرايش: جـزا و جـرم شناسي

عنوان:

بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

در استان فارس

استاد راهنما:

دكتر محمد باقر عامرنيا

استاد مشاور:

دكتر علي جانيپور

بهمن ماه 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه         

چکيده:….. 1

1-کليات.. ……………  . ………………………………………………………………2

1-1- مقدمه.. 2

1-2- بيان مسئله.. 4

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق.. 6

1-4- اهداف تحقيق.. 7

1-5- هدف كاربردي.. 8

1-6- سؤالات تحقيق.. 8

1-7- فرضيه‏هاي تحقيق:.. 8

1-8- پيشينه پژوهش.. 8

1-9- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات.. 12

2- مروري بر تحقيقات انجام شده.. 16

2-1- مقدمه.. 16

2-2- سابقه مواد مخدر در جهان و تحولات تقنيني آن در ايران   16

2-2-1- سير تحولات قوانين کيفري در زمينه مواد مخدر قبل از انقلاب   18

2-2-2- سير تحولات قوانين کيفري در زمينه مواد مخدر پس از انقلاب   22

2-3- جهاني و سازماني بودن قاچاق مواد مخدر.. 23

2-4- رويکردهاي جامعه شناختي نسبت به جرم.. 25

2-4-1- تئوري فقر اقتصادي و ارتباط آن با ارتکاب جرم.. 26

2-4-1-1- بيکاري.. 31

2-4-1-2- نظريه هاي خرده فرهنگ.. 33

2-5- تأثیر گروه دوستان در روي آوري به ارتکاب جرم.. 34

2-5-1- نظريه پيوند افتراقي.. 35

2-6- موقعيت جغرافيايي و تأثير آن در قاچاق.. 38

2-7- محيط و تأثير آن در ارتکاب.. 40

2-7-1- تأثیر فرهنگ در ارتکاب قاچاق.. 44

2-8- ارتباط تحصيلات و ارتکاب جرم.. 50

2-9- تأثير خانواده در روي آوردن به ارتکاب جرم.. 52

2-9-1- اهميت خانواده در شکل گيري شخصيت.. 57

2-9-2- خانواده نابسامان و تأثير آن در ارتکاب.. 59

2-9-3- عدم پاي بندي خانواده‌ها به آموزه هاي ديني.. 62

2-10- بزهکاري پدر و مادر و ارتباط آن.. 63

3-مواد و روش کار.. 67

3-1- مقدمه.. 67

3-2- روش پژوهش.. 67

3-3- جامعه آماري.. 68

3-4- روش نمونه گيري.. 68

3-5- تعيين حجم نمونه.. 69

3-6- حجم نمونه.. 69

3-7- روش گردآوري اطلاعات.. 69

3-8- ابزار گرد آوري اطلاعات.. 70

3-9- روايي پرسش نامه.. 70

3-10- پايائي پرسشنامه محقق ساخته.. 71

3-11- فرايند جمع آوري اطلاعات.. 71

3-12- موانع و محدوديت تحقيق.. 72

3-13- روش تجزيه و تحليل داده‌ها.. 73

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-14- جمع بندي فصل.. 74

4-نتايج…… 75

4-1- مقدمه.. 75

4-2- آمار توصيفي.. 75

4-3- سؤال‌هاي پژوهش.. 82

4-4- فرضيه هاي پژوهش:.. 84

5-نتيجه گيري.. 92

5-1- مقدمه.. 92

5-2- نتيجه گيري.. 92

5-3- سؤال‌هاي پژوهش.. 93

5-4-پيشنهادات.. 96

منابع…………………………………………………………………….98

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                      صفحه

 

جدول 3-1 تعداد زندانيان شهر شيراز.. 68

جدول 3-2 حجم نمونه توزيع فراواني و درصد بر اساس گروه و جنسيت 69

جدول 4-1 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب جنس 75

جدول 4-2 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب سن 76

جدول 4-3 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب تحصيلات 77

جدول 4-4 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب تحصيلات پدر 78

جدول 4-5 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب تحصيلات مادر 79

جدول 4-6 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب بزهکاري پدر 80

جدول 4-7 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب بزهکاري مادر 81

جدول 4-8 بين تحصيلات قاچاقچيان مواد مخدر و ارتکاب به قاچاق مواد مخدر ارتباط هست؟ 82

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 4-9 بين بزهکاري پدر و مادر با ارتکاب به قاچاق مواد مخدر ارتباط هست؟ 83

جدول 4-10: نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين وضعيت جغرافيايي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 84

جدول 4-11: نتايج تحليل رگرسيون براي وضعيت جغرافيايي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 84

جدول 4-12: نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين بحران‌هاي فرهنگي و خانوادگي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 86

جدول 4-13: نتايج تحليل رگرسيون براي بحران‌هاي فرهنگي و خانوادگي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 86

جدول 4-14: نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين بحران‌هاي اجتماعي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 87

جدول 4-15: نتايج تحليل رگرسيون براي بحران‌هاي اجتماعي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 88

جدول 4-16: نتايج آزمون همبستگي پيرسون فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي از طريق مشروع و گرايش به قاچاق مواد مخدر 89

جدول 4-17: نتايج تحليل رگرسيون براي فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي از طريق مشروع و گرايش به قاچاق مواد مخدر 90

 

 

 

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                                صفحه

شكل 4-1 توزيع پاسخگويان بر حسب جنس 76

شكل 4-2 توزيع پاسخگويان بر حسب سن 77

شكل 4-3 توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات 78

شكل 4-4 توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات پدر 79

شكل 4-5 توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات پدر 80

شكل 4-6 توزيع پاسخگويان بر حسب بزهکاري پدر 81

شكل 4-7 توزيع پاسخگويان بر حسب بزهکاري مادر 82

شکل 4-8: نمودار رگرسيون براي وضعيت جغرافيايي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 85

شکل 4-9: نمودار رگرسيون براي بحران‌هاي فرهنگي- خانوادگي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 87

شکل 4-10: نمودار رگرسيون براي بحران‌هاي اجتماعي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 89

شکل 4-11: نمودار رگرسيون براي فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي از طريق مشروع و گرايش به قاچاق مواد مخدر 91

 

بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

 

چکيده:

امروزه پديده قاچاق مواد مخدر امري بين‌المللي می باشد که اکثر جوامع با آن درگير هستند و به عبارتي اين جرم مرزهاي بين‌المللي را در ربوده و باعث تشکيل باندهاي سازماني و فراملي شده می باشد بنابراين با در نظر داشتن اهميت اين موضوع پژوهش حاضر به بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس پرداخته می باشد. اين پژوهش از نوع کاربردي بوده و براي اجراي آن از روش توصيفي- همبستگي بهره گیری گردید می باشد. به مقصود گردآوري داده­ها از پرسش­نامه محقق ساخته بهره گیری گرديده می باشد. پرسشنامه‌هاي محقق ساخته، شامل چهار مؤلفه (وضعيت جغرافيايي، بحران‌هاي فرهنگي و خانوادگي، بحران‌هاي اجتماعي، فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي) بوده می باشد. جامعه آماري پژوهش، شامل کليه زندانيان قاچاق مواد مخدر که در زندان‌هاي شيراز به سر مي‌برند مي‌باشد؛ و نمونه آماري با بهره گیری از روش نمونه گيري کوکران 158 نفر برآورد گرديده می باشد. جهت تجزيه تحليل داده­ها در سطح آمار استنباطي از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون، با بهره گیری از نرم افزار spss 16 انجام گردید. نتايج پژوهش نشان داد که تمامي مؤلفه هاي پژوهش (وضعيت جغرافيايي، بحران‌هاي فرهنگي و خانوادگي، بحران‌هاي اجتماعي، فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي) بر گرايش به قاچاق مواد مخدر تأثير گذار می باشد و هرکدام از اين عوامل به نوبه‌ي خود و به ميزان متفاوتي بر گرايش افراد به مواد مخدر تأثير گذار بوده‌اند بنابراين جهت جلوگيري هر چه بيشتر روي آوردن جوانان به قاچاق انواع مواد مخدر بايد به اين مؤلفه‌ها توجه نمود و در جهت رفع معضلات افراد آغاز در اين زمينه‌ها گام برداشت سپس انتظار داشت که در کاهش قاچاق مواد مخدر تغييري حاصل گردد.

واژه هاي کليدي: عوامل- قاچاق- مواد مخدر – استان فارس.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :143 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دسته بندی : حقوق