پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

دانشكده حقوق

پايان نامه براي دريافت درجة كار شناسي ارشد (M.A)

گرایش :  خصوصی

موضوع :

ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما :

دكتر علی مهاجری

استاد مشاور :

دكتر رمضان دهقان

زمستان 1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

اساساً هدف از طرح دعاوي اعم از حقوقي وكيفري، احقاق حق محكومٌ‌له مي‌باشد. عملي شدن اين حق غیر از با اجراي حكم ميسر نيست يعني هنگامي كه دادگاه پس از بررسي و رسيدگي موضوع به يك نتيجه نهايي رسيد حكمي را صادر مي‌كند که اين حكم بايد در عرصه اقدام ظهور و آن چیز که را كه به نفع محكومٌ‌له صادر شده اجرا نمايد. موضوع اين پايان نامه ايفاي تعهد از جانب ديگري در حوزه اجراي احكام و اسناد مي‌باشد. كه به عامل و مفهوم شخص ثالث در آن توجه بسياري شده می باشد. در يك دعوا طبق قاعده دو طرف اصلي دارد.گاهي ممكن می باشد فردي خارج از طرفين وارد دعوا شده وطرف دعوا قرار گيرد. گاهي هم فردي خارج از طرفين دعوا، به دليل اينكه حقوقش مورد تضييع واقع شده، وارد دعوا مي‌گردد. بنا‌براين با در نظر داشتن اينكه شخص ثالث با چه عنواني و در چه مرحله‌اي ازاجرا وارد گردد آثار و تبعات متفاوتي دارد. گاهي حضور شخص ثالث در مرحله اجرا با اراده و اختيار نيست بلكه محكومٌ‌له از وجود مال محكومٌ‌‌عليه در نزد شخص ثالث خبر مي‌دهد در اين صورت به شخص ثالث ابلاغ مي‌گردد كه آن اموال را به دايره اجرا تحويل دهد در غير اين صورت مسئول خسارات وارده بر محكومٌ‌له مي‌باشد. در اين حالت ثالث علاوه بر تأثیر تسهيل كنندگي تأثیر حفاظت اموال را بر عهده خواهد داشت. گاهي حضور شخص ثالث در مرحله اجرا بدين گونه می باشد كه هيچ دعوايي بر عليه او نيست و يا مالي از او معرفي نشده، بلكه شخص ثالث از اموال و دارايي محكومٌ‌عليه مطلع می باشد و به اجرا اطلاع مي‌دهد. در واقع ثالث تأثیر تسهيل كننده در طریقه اجرا دارد. گاهي هم شخص ثالث در جهت كمك و حمايت از محكومٌ‌عليه اموال خود را به دايره اجرا معرفي مي‌كند. (اعم از اينكه مال محكومٌ‌عليه باشد يا مال متعلق به خودش). در اجراي اسناد هم مسئله دخالت ديگري مطرح می باشد. اگر مورد اجرائيه انجام تعهدي باشد و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد متعهدٌ‌له با اطلاع اداره ثبت مي‌تواند به هزينه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر انجام تعهد متضمن هزينه‌هايي باشد اجراي ثبت از متعهد گرفته و به متعهدٌ‌له خواهد داد. همچنين در صورتي كه شخص ثالث در اجراي حكم يا سند از محكومٌ‌عليه يا متعهد ضمانت كرده باشد بايد از عهده آن بر‌آيد در غير اين صورت مأمور اجرا برابر مقررات اقدام خواهد كرد.

 

كليد واژه: تعهد، وفاي به عهد، متعهد، متعهدٌله، شخص ثالث

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

بخش اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………. 4

فصل اول: تعریف، انواع و شرایط تحقق تعهد……………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول: تعريف تعهد…………………………………………………………………………………………………….. 7

گفتار اول: معناي لغوي و حقوقي تعهد………………………………………………………………………………….. 7

گفتار دوم: اركان و آثار تعهد…………………………………………………………………………………………….. 9

بند اول: اركان تعهد……………………………………………………………………………………………………… 9

بند دوم: آثار تعهد……………………………………………………………………………………………………….. 9

مبحث دوم: انواع تعهد……………………………………………………………………………………………………… 10

گفتار اول: مفهوم تعهد به وسيله………………………………………………………………………………………… 11

بنداول: تعهد به وسيله معين…………………………………………………………………………………………….. 12

بند دوم: تعهد به وسيله نا معين…………………………………………………………………………………………. 12

گفتار دوم: مفهوم تعهد به نتيجه………………………………………………………………………………………… 13

بند اول: تعهد به وسيله معمولي…………………………………………………………………………………………. 14

بند دوم: تعهد به وسيله با شدت بيشتر………………………………………………………………………………….. 14

بند سوم: تعهد به نتيجه…………………………………………………………………………………………………. 15

بند چهارم: تعهد به نتيجه خاص……………………………………………………………………………………….. 15

بند پنجم: تعهد به نتيجه از نوع خفيف………………………………………………………………………………….. 16

مبحث سوم: شرايط تحقق تعهد…………………………………………………………………………………………….. 16

فصل دوم :ايفا و جهات سقوط تعهد………………………………………………………………………………………. 19

مبحث اول: ايفاي تعهد…………………………………………………………………………………………………….. 20

مبحث دوم: جهات سقوط تعهد…………………………………………………………………………………………….. 21

گفتار اول: وفاي به عهد………………………………………………………………………………………………… 23

بنداول: تعريف وفاي به عهد……………………………………………………………………………………………. 23

بند دوم: ماهيت وفاي به عهد…………………………………………………………………………………………… 24

بند سوم: عناصر وفاي به عهد………………………………………………………………………………………….. 25

گفتار دوم: اقاله…………………………………………………………………………………………………………. 29

بند اول: تعريف اقاله……………………………………………………………………………………………………. 30

بند دوم: ماهيت حقوقي اقاله……………………………………………………………………………………………. 30

بند سوم: موضوع اقاله………………………………………………………………………………………………….. 31

گفتار سوم: ابراء………………………………………………………………………………………………………… 32

بند اول: تعريف ابراء……………………………………………………………………………………………………. 32

بند دوم: ماهيت ابراء……………………………………………………………………………………………………. 32

بند سوم: شرايط ابراء……………………………………………………………………………………………………. 33

گفتار چهارم: تبديل تعهد……………………………………………………………………………………………….. 34

بند اول: تعريف تبديل تعهد…………………………………………………………………………………………….. 34

بند دوم: موارد تبديل تعهد……………………………………………………………………………………………… 35

بند سوم: آثار تبديل تعهد………………………………………………………………………………………………. 36

گفتار پنجم: تهاتر……………………………………………………………………………………………………….. 37

بند اول: تعريف تهاتر…………………………………………………………………………………………………… 37

بند دوم: اقسام تهاتر……………………………………………………………………………………………………. 38

گفتار ششم: مالكيت ما في‌الذمه…………………………………………………………………………………………. 39

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل سوم :ايفا تعهد از ناحيه ثالث و ماهيت حقوقي آن……………………………………………………………………. 41

مبحث‌ اول: ايفا تعهد از ناحيه ثالث…………………………………………………………………………………………. 41

گفتاراول: جايگاه پرداخت دين از ناحيه ثالث……………………………………………………………………………. 42

گفتاردوم: شرايط پرداخت دين از ناحيه ثالث……………………………………………………………………………. 42

مبحث دوم: تحليل ماهيت حقوقي پرداخت ثالث و مقايسه تطبيقي آن………………………………………………………. 43

گفتار اول: تحليل ماهيت حقوقي پرداخت ثالث:………………………………………………………………………… 43

گفتاردوم: پرداخت ثالث در حقوق خارجي…………………………………………………………………………….. 44

بنداول: در نظام حقوقي كامن لو……………………………………………………………………………………….. 45

بند دوم: در حقوق كشور فرانسه……………………………………………………………………………………….. 45

بند سوم: درحقوق كشور مصر…………………………………………………………………………………………. 46

بند چهارم: در حقوق كشور عراق……………………………………………………………………………………… 46

بخش دوم: دخالت ثالث در اجراي حكم و سند و آثار آن…………………………………………………………………… 47

فصل اول :اجراي حكم و سند به وسيله ثالث……………………………………………………………………………….. 48

مبحث اول: اجراي حكم  و سند در تعهدات مالي…………………………………………………………………………… 48

گفتار اول: اجراي حكم و سند در تعهدات مالي وجه……………………………………………………………………. 50

بند اول: اجراي حكم در تعهدات مالي وجه…………………………………………………………………………….. 50

بند دوم: اجراي سند در تعهدات مالي وجه……………………………………………………………………………… 51

گفتار دوم: اجراي حكم و سند در تعهدات مالي غير وجه……………………………………………………………….. 52

بند اول: اجراي حكم در تعهدات مالي غير وجه…………………………………………………………………………. 52

بند دوم: اجراي سند در تعهدات مالي غير وجه…………………………………………………………………………. 53

مبحث دوم: اقدام ثالث به جانشيني از محكومٌ‌علیه و متعهد………………………………………………………………….. 56

گفتار اول: اقدام در قالب اذن و وكالت………………………………………………………………………………….. 58

بند اول: اقدام در قالب اذن……………………………………………………………………………………………… 58

بند دوم: اقدام در قالب وكالت………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار دوم: اقدام به تجويز قانونگذار……………………………………………………………………………………. 67

بند اول: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون…………………………………………….. 68

بند دوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الزحمه ارزیاب به محکومٌ‌علیه……………………………………………… 70

بند سوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الحفاظه حافظ به محکومٌ‌علیه……………………………………………… 71

بند چهارم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده سایر هزینه‌های اجرایی به محکومٌ‌علیه………………………………………. 73

بند پنجم: رجوع بیمه گر به عامل زیان…………………………………………………………………………………. 74

بند ششم: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون…………………………………………… 75

بند هفتم: رجوع ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده به صادر کننده سند تجاری………………………………… 76

بندهشتم: رجوع متصدی حمل و نقل به مأمور حمل و نقل…………………………………………………………….. 77

بند نهم: رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب متلف………………………………………………………………….. 77

گفتار سوم: اقدام به علت اضطرار………………………………………………………………………………………. 78

فصل دوم: آثار اجرای حکم و سند به وسیله ثالث…………………………………………………………………………… 83

مبحث اول: آثار نسبت به محکوم‌ٌعلیه و متعهد……………………………………………………………………………… 84

گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن…………………………………………………………………………………….. 84

گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن………………………………………………………………………………. 85

مبحث دوم: آثار نسبت به متعهدٌله و محکومٌ‌له………………………………………………………………………………. 86

گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن…………………………………………………………………………………….. 86

گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن………………………………………………………………………………. 87

گفتار سوم: آثار اقدام در صورت تجویز قانونگذار……………………………………………………………………… 87

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نتیجه گیری…. ………………………………………………………………………………….. 88

پیشنهادات…… ………………………………………………………………………………….. 91

فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 93

الف: کتب………………………………………………………………………………………………………………. 93

ب: مقالات…. ………………………………………………………………………………….. 97

ج: قوانین…… ………………………………………………………………………………….. 98

 

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :110 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***