پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشكده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان :

آثار حقوقي الحاق ايران به موافقت نامه تريپس

استاد راهنما :

دكتر سيد حسن شبيري زنجاني

استاد مشاور:

 دكتر سيد هادي مير شمسي  

بهمن ماه 1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چكيده

با در نظر داشتن گسترش روز افزون حیطه حقوق مالکیت فکری از قرن گذشته تاکنون و ضرورت بازنگری در قوانین و متناسب سازی قوانین داخلی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی ، هم چنین ورود ایران به سازمان تجارت جهانی ، که قریب دو دهه از تقاضای آن به سازمان مذکور می گذرد . هم چنین پذیرش جنبه های اقتصادی موافقت نامه تریپس به عنوان یکی از شرایط ضروری الحاق کشور ما به آن سازمان می باشد که مطالعه وتاثیر حقوقی ا ین موافقت نامه بر قوانین ایران امری می باشد اجتناب ناپذیر . در این پایان نامه مقررات و قوانین ایران در دو حوزه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مقررات موافقت نامه تریپس مورد مطالعه قرار گرفته و در بخش های مختلف به آثار الحاق پرداخته شده می باشد .نتایج این مطالعه حاکی می باشد از آن می باشد که در مقررات کنونی ایران دربخش مالکیت ادبی و هنری دارای نواقص عدیده و قابل توجهی بوده و که با تصویب و اجرای قوانین پیشنهادی اصلاحات لازم در آینده نه چندان دور تحقق پیدا خواهد نمود و در حوزه مالیت صنعتی علیرغم کاستی ها دارای حداقل استانداردهای لازم و برابر با موافقت نامه تریپس می باشد.

 

کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، مالکیت صنعتی ، موافقت نامه تریپس ،  کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم .

 

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 1

بخش اول : كليات………………………………………………………………………………………………………6

فصل نخست : مفاهيم …………………………………………………………………………………….7

مبحث نخست : مفهوم مالكيت فكري و انواع آن…………………………………….7

گفتار نخست : تعاريف مالكيت فكري از دیدگاه حقوقدانان داخلی.7

گفتار دوم :  تعاريف مالكيت فكري در كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي……………………………………………………………………………..9

مبحث دوم : تعريف زير شاخه هاي مالكيت فكري……………………………….10

گفتار نخست : مالكيت ادبي و هنري……………………………………….12

گفتار دوم :  مالكيت صنعتي…………………………………………………..14

فصل دوم : تاريخچه مالكيت فكري………………………………………………………………..16

مبحث نخست : مروري بر تاريخچه مالكيت فكري……………………………….16

گفتار نخست : تاريخچه مالكيت فكري در جهان………………………16

گفتار دوم : تاريخچه مالكيت فكري در ايران……………………………21

مبحث دوم : تاريخچه موافقت نامه تريپس…………………………………………..23

فصل سوم : توصيف موافقت نامه تريپس…………………………………………………………26

مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تريپس…………………………………………26

مبحث دوم : ويژگيهاي موافقت نامه تريپس………………………………………27

مبحث سوم : ماهيت و ارتباط موافقت نامه تريپس با معاهدات قبل از خود29

گفتار نخست : ارتباط با كنوانسيون برن……………………………………29

گفتار دوم :  ارتباط با كنوانسيون پاريس…………………………………..31

گفتار سوم : ارتباط با كنوانسيون رم…………………………………………33

گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه ………………………………………………………………..34

فصل چهارم : اصول حقوقی حاكم بر موافقت نامه تريپس………………………………….34

مبحث نخست : اصل رفتار ملي………………………………………………………….34

گفتار نخست : در موافقت نامه تريپس…………………………………….34

گفتار دوم : در كنوانسيون پاريس…………………………………………….36

گفتار سوم : اصل رفتار ملي در قوانين ايران……………………………..37

مبحث دوم : اصل دولت كاملة الوداد…………………………………………………..39

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار نخست : اصل دولت كاملة الوداد در موافقت نامه تريپس…..39

گفتار دوم :  اصل دولت كاملة الوداد در قوانين ايران………………….41

مبحث سوم : اصل جلوگيري از سوء بهره گیری از حق………………………………44

بخش دوم : آثار الحاق در حوزه مالكيت ادبي و هنري…………………………………………………..46

فصل نخست : اثرهاي قابل حمايت…………………………………………………………………47

مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………….47

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………………………50

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….54

فصل دوم : اثرهاي غير قابل حمايت……………………………………………………………….59

مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………….59

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………………………59

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….60

فصل سوم : حقوق پديدآورندگان……………………………………………………………………61

مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………….61

گفتار نخست : حقوق مادي……………………………………………………61

الف ) : ويژگيها………………………………………………………..63

الف 1 : قابليت نقل و انتقال……………………………………….63

الف 2 : موقتي بودن………………………………………………….64

ب ) : انواع حقوق مادي……………………………………………65

ب 1 : حق تكثير و انتشار………………………………………….65

ب 2 : حق پاداش و جايزه نقدي………………………………..65

ج ) شرايط تخقق……………………………………………………..67

گفتار دوم : حقوق معنوي (اخلاقی ) در قوانین ایران…………………70

الف ) : ويژگيها………………………………………………………..70

الف 1 : غير قابل نقل و انتقال……………………………………70

الف 2 : عدم محدوديت زماني و مكاني……………………….70

ب ) : مصاديق………………………………………………………….71

ب 1 : حق ارائه و انتشار عمومی اثر……………………………71

ب 2 : حق انصراف (استرداد )……………………………………71

ب 3 : حق تماميت اثر……………………………………………….71

ب 4 : حق دسترسي به اثر…………………………………………72

ب 5 : حق ولايت بر اثر…………………………………………….72

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………………………74

گفتار نخست : حقوق مادي……………………………………………………74

الف ) : انواع حقوق مادي…………………………………………74

الف 1: حق تكثير و انتشار…………………………………………75

الف 2 : حق تعقيب…………………………………………………..76

الف 3 : حق اجاره…………………………………………………….76

ب ) شرايط تخقق…………………………………………………….77

گفتار دوم : حقوق معنوي………………………………………………………78

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….80

فصل چهارم : مدت حمايت…………………………………………………………………………..83

مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………….83

گفتار نخست  : در حقوق مادي………………………………………………83

الف ) در اثرهاي عمومي……………………………………………83

ب )  در اثرهاي مشترك…………………………………………….84

ج ) در اثرهاي بي نام يا با نام مستعار………………………….85

د ) در آثار عكاسي……………………………………………………85

ه ) در اثرهاي سفارشي………………………………………………86

و ) در نرم افزارهاي رايانه اي…………………………………….87

گفتار دوم : مدت طرفداری در حقوق معنوي……………………………..87

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………………………87

گفتار نخست  : در حقوق مادي………………………………………………87

الف ) در اثرهاي عمومي……………………………………………87

ب )  در اثرهاي مشترك…………………………………………….88

ج ) در اثرهاي بي نام يا با نام مستعار………………………… 89

د ) در آثار عكاسي و هنرهای کاربردی ………………………89

ه ) در اثرهاي سینمایی………………………………………………90

و ) در نرم افزارهاي رايانه اي…………………………………… 90

گفتار دوم : در حقوق معنوي………………………………………………… 91

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….91

فصل پنجم : محدوديت ها و استثنائات……………………………………………………………92

مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………….92

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………………………96

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….98

فصل ششم : حقوق مرتبط……………………………………………………………………………..98

مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………….98

الف ) اثرهاي مورد حمايت……………………………………………………98

ب ) حقوق پديدآورندگان……………………………………………………..99

ج ) معيارهاي حمايت…………………………………………………………101

د ) مدت حمايت………………………………………………………………..102

ه ) محدوديت ها و استثنائات……………………………………………….103

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس………………………………………………….104

الف ) اثرهاي مورد حمايت………………………………………………….104

ب ) حقوق پديدآورندگان……………………………………………………107

ج ) معيارهاي حمايت…………………………………………………………109

د ) مدت حمايت………………………………………………………………..110

ه ) محدوديت ها و استثنائات……………………………………………….110

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………..112

فصل هفتم : ضمانت اجرا……………………………………………………………………………113

مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………..113

گفتار نخست : ضمانت اجراي مدني……………………………………..114

گفتار دوم : ضمانت اجراي كيفري………………………………………..118

گفتار سوم : مقررات اداري و گمركي…………………………………….121

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس………………………………………………….122

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………..123

بخش سوم : آثار الحاق در حوزه مالكيت صنعتي………………………………………………………..124

فصل نخست : حقوق اختراعات……………………………………………………………………125

مبحث نخست : اختراع و حق اختراع………………………………………………..125

گفتار نخست : در قوانين ايران……………………………………………..125

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….128

مبحث دوم : شرایط اختراع………………………………………………………………129

گفتارنخست : در قوانين ايران……………………………………………….128

1) شرایط ماهوی……………………………………………………129

الف-1) جدید بودن (تازگي داشتن)………………………….129

الف-1-1) تازگی محلی ( سرزمینی)…………………………131

الف -1-2) تازگی مطلق………………………………………….131

الف-1-3) تازگی نسبی…………………………………………..132

زوال تازگی……………………………………………………………132

استثنائات وارد بر زوال تازگي…………………………………..133

ب) ابتکاري بودن اختراع…………………………………………136

ج) کاربرد صنعتی داشتن………………………………………….137

2 ) شرایط شکلی……………………………………………………138

استثنائات ثبت اختراع………………………………………………139

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….145

استثنائات ثبت اختراع………………………………………………147

مبحث سوم : حقوق اعطایی……………………………………………………………..149

گفتارنخست : در قوانين ايران……………………………………………….149

الف )حقوق مادی…………………………………………………..149

ب ) حقوق معنوي………………………………………………….152

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….152

مبحث چهارم : اعطای پروانه و واگذاری……………………………………………154

مبحث پنجم : اجازه بهره برداري………………………………………………………155

گفتار نخست : در قوانين ايران……………………………………………..155

الف )  مجوزهای بهره برداری اختیاری……………………..155

ب) مجوز بهره برداری اجباری…………………………………156

ج) شرايط اعطاي مجوز اجباري……………………………….156

د)  ابطال یا لغو گواهینامه اختراع……………………………..160

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….161

الف) مجوز بهره برداری اجباری……………………………..161

ب) شرايط اعطاي مجوز اجباري………………………………162

ج) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع…………………………….167

مبحث ششم: مدت حمايت………………………………………………………………167

گفتار نخست : در قوانين ايران……………………………………………..167

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….168

مبحث هفتم :رعایت حق تقدم………………………………………………………….168

گفتار نخست : در قوانين ايران……………………………………………..168

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….169

مبحث هشتم : ضمانت اجراي مالكيت صنعتي……………………………………169

گفتار نخست : در قوانين ايران……………………………………………..169

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….173

الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرآیند……………………………..173

ب ) اقدامات موقتی………………………………………………..173

ج ) ضمانت اجرای مدنی………………………………………..175

د ) ضمانت اجرای کیفری………………………………………..175

مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع……………………………………………176

فصل دوم : علائم تجاري…………………………………………………………………………….178

مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………..178

گفتار نخست : مدت حمايت……………………………………………….180

گفتار دوم : مهلت بهره گیری از علامت جاري ثبت شده …………… 181 گفتار سوم : حقوق اعطايي…………………………………………………. 181

گفتارچهارم : اعطاي پروانه و واگذاري …………………………………182

گفتارپنجم :  علايم غير قابل ثبت …………………………………………183

گفتار ششم : ضمانت اجرا ………………………………………………….184

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس …………………………………………………185

گفتار نخست : مدت حمايت ………………………………………………185

گفتار دوم : حقوق اعطايي …………………………………………………..186

گفتار سوم : اعطاي پروانه و واگذاري …………………………………..187

گفتار چهارم : علائم معروف ………………………………………………..188

گفتارپنجم :  علائم غير قابل ثبت …………………………………………189

مبحث سوم : آثار الحاق …………………………………………………………………190

فصل سوم : طرح صنعتی …………………………………………………………………………….190

مبحث نخست : در قوانین ایران ……………………………………………………….190

گفتار نخست : شرائط ثبت و حمايت …………………………………..191

گفتار دوم : طرحهای صنعتی غیر قابل ثبت ……………………………192

گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی ………………………………192

گفتار چهارم : حقوق اعطايي ……………………………………………….193

گفتار پنجم : مدت طرفداری ………………………………………………….194

گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتي …………………………………… 194

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس …………………………………………………195

گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس ………………….196

گفتار دوم : شرایط طرفداری از طرح های صنعتی ……………………196

گفتار سوم : طرح های مسنوجات ………………………………………..197

گفتار چهارم : حقوق اعطایی ……………………………………………….197

گفتار پنجم : مدت طرفداری ………………………………………………….198

مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………. ……………….198

فصل چهارم : نشانه هاي جغرافيايي ……………………………………………………………..198

مبحث نخست : در قوانين ايران ……………………………………………………….198

گفتار نخست : شرايط حمايت …………………………………………….200

گفتار دوم : حمايت از نشانه هاي همنام ……………………………….200

گفتار سوم : نشانه هاي غير قابل حمايت ………………………………201

گفتار چهارم : ضمانت اجرا …………………………………………………202

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس …………………………………………………202

مبحث سوم : آثار الحاق  ………………………………………………………………..205

فصل پنجم : طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه ……………………………………………205

مبحث نخست : در قوانين ايران ……………………………………………………….205

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس …………………………………………………206

گفتار نخست : حوزه شمول مدارهاي يكپارچه ………………………210

گفتار دوم : مدت حمايت ……………………………………………………212

مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………………………….213

فصل ششم : اسرار تجاري ………………………………………………………………………….213

مبحث نخست :در قوانين ايران ………………………………………………………..213

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس …………………………………………………215

گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاري ……………………………………..215

گفتار دوم :مصاديق اسرار تجاري …………………………………………216

گفتار سوم : معيارهاي تشخيص اسرار تجاري ……………………….217

گفتار چهارم : مدت حمايت ………………………………………………..219

مبحث سوم : آثار الحاق …………………………………………………………………………………………219

نتيجه گيري: ……………………………………………………………………………………………….220

منابع : ………………………………………………………………………………………………………………….223

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :240 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***