شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ارومیه

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین اللمل

عنوان:

مطالعه تأثیر و عملکرد سازمان های بین المللی در هنجارسازی

استاد راهنما:

دکتر اکبر مهدی زاده

استاد مشاور:

دکتر حسن موثقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات (طرح پژوهش)………………………………………………………………………………….

1-1- اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………….

2-1- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………

3-1- سؤالات، فرضیه ها و متغیرهای پژوهش………………………………………………………………….

4-1- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………

5-1- شیوه سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………..

فصل دوم: مباحث نظری پژوهش………………………………………………………………………………

1-2- تعریف و خاستگاه سازمان های بین المللی…………………………………………………………..

2-2- انواع و طبقه بندی سازمان های بین المللی………………………………………………………….

3-2- تأثیر و عملکرد سازمان های بین المللی……………………………………………………………..

1-3-2- تأثیر……………………………………………………………………………………………………..

2-3-2- عملکرد…………………………………………………………………………………………………..

4-2- ویژگی های سازمان های بین المللی…………………………………………………………………

1-4-2- تشریفات رای گیری……………………………………………………………………………………

2-4-2- عضویت دول امضا کننده………………………………………………………………………………

3-4-2- منابع مادی و انسانی سازمان ها…………………………………………………………………..

5-2- جایگاه دیپلماسی و نهادهای چندجانبه در شکل گیری حقوق بین الملل………………………..

6-2- وظایف و کارکردهای نهادهای چندجانبه……………………………………………………………..

فصل سوم: ارزیابی کلی تأثیر و عملکرد نهادهای چندجانبه در هنجارسازی…………………………

1-3- مطالعه اجمالی تأثیر و عملکرد مجمع عمومی سازمان ملل در هنجارسازی………………….

2-3- صلاحیت هنجارسازی و قانون گذاری شورای امنیت……………………………………………….

3-3- نمونه هایی از تأثیر هنجارسازی سازمان ملل…………………………………………………….

1-3-3- قطعنامه اتحاد برای صلح……………………………………………………………………………

2-3-3- سازمان ملل و تعریف تجاوز…………………………………………………………………………

3-3-3- شناسایی و تعریف اصل حاکمیت بر منابع طبیعی………………………………………………

4-3-3- هنجارسازی و تدوین قواعد حقوق دریاها…………………………………………………………

5-3-3- فرایند تدوین و تصویب حقوق کودک……………………………………………………………….

6-3-3- سازمان ملل و مفهوم امنیت دسته جمعی جدید………………………………………………..

4-3- تأثیر سایر نهادهای چندجانبه در هنجارسازی…………………………………………………….

1-4-3- جنبش عدم تعهد……………………………………………………………………………………

2-4-3- سازمان همکاری اسلامی…………………………………………………………………………

3-4-3- سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)……………………………………………………………

4-4-3- اتحادیه اروپا………………………………………………………………………………………….

5-4-3- شورای اروپا………………………………………………………………………………………….

6-4-3- اتحادیه افریقا………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: مطالعه موضوعی تأثیر و عملکرد نهادهای چندجانبه در هنجارسازی……………….

1-4- تأثیر سازمان ملل در تدوین و توسعه حق سرنوشت……………………………………………

2-4- تأثیر و کارکرد سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه هنجارها و قواعد حقوق بشر………….

1-2-4- سازمان ملل و مفهوم سازی بین المللی حقوق بشر…………………………………………

2-2-4- سازوکارهای چندجانبه حقوق بشر………………………………………………………………

3-2-4- تأثیر مجمع عمومی در تضمین رعایت حقوق بشر……………………………………………

3-4- تأثیر ترتیبات منطقه ای در تدوین و توسعه حقوق بشر…………………………………………

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-3-4- قاره آمریکا………………………………………………………………………………………….

2-3-4- اروپا…………………………………………………………………………………………………

3-3-4- آفریقا……………………………………………………………………………………………….

4-3-4- آسیا………………………………………………………………………………………………..

5-3-4- سازمان همکاری اسلامی………………………………………………………………………

4-4- تأثیر مجمع عمومی سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی…..

1-4-4- تأثیر سازمان ملل در توسعه و تحول حقوق بشر دوستانه…………………………………

2-4-4- فعالیت های مجمع عمومی در عرصه حقوق بشر دوستانه………………………………..

5-4- تأثیر سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بین الملل کیفری………………………………

1-5-4- اقدامات مجمع عمومی………………………………………………………………………….

2-5-4- دستاوردهای اقدامات مجمع عمومی………………………………………………………….

6-4- هنجارسازی در حوزه مسئولیت طرفداری………………………………………………………….

7-4- هنجارسازی و نظم جدید اقتصادی بین المللی………………………………………………….

1-7-4- ویژگی های نظم جدید…………………………………………………………………………..

2-7-4- دستیابی به اهداف نظم جدید………………………………………………………………….

8-4- سازمان ملل و هنجارسازی در حوزه مبارزه با تروریسم……………………………………….

1-8-4- مباحث و اقدامات مجمع عمومی درمورد تروریسم……………………………………………

2-8-4- هنجارهای ضد تروریستی مجمع عمومی…………………………………………………….

9-4- تأثیر مجمع عمومی در توسعه هنجارها و قواعد خلع سلاح و کنترل تسلیحات……………

1-9-4- مفهوم شناسی خلع سلاح و کنترل تسلیحات از منظر حقوقی……………………………

2-9-4- سازوکارهای خلع سلاح در سازمان ملل……………………………………………………..

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..

فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………..

چکیده:

دیپلماسی چند جانبه» دانش و هنر به کارگیری دیپلماسی در محیط های چندجانبه می باشد. در دوران پس از جنگ سرد، ضرورت مقابله با معضلات و تهدیداتی که جامعه جهانی را با چالش های جدی مواجه ساخته و حل و فصل آنها از عهده تک تک کشورها خارج می باشد، اهمیت دیپلماسی چندجانبه را افزایش داده می باشد. نهادهای چندجانبه معروفترین و بارزترین نمونه سازو کار دیپلماسی چندجانبه هستند. دولتها به دلیل ناکارآمدی راه حل های یکجانبه، جلوگیری از یک جانبه گرایی دیگران و کسب مشروعیت به چندجانبه گرایی، و نهادهای چندجانبه روی می آورند. این نهادها ضمن تولید مشروعیت و شناسایی بین المللی برای دولتها، امکان مناسبی جهت تعامل میان کشورها فراهم کرده و همزمان زمینه را برای تعدیل قدرت دولت های بزرگتر و افزایش نسبی نفوذ کشورهای کوچکتر فراهم می کنند. نهادهای چندجانبه در کنار کارکردهای فراگیر فوق الذکر، کارکردهای تخصصی نیز دارند که یکی از مهم ترین آنها «هنجارسازی» می باشد.

هنجارسازی به معنای تدوین، تبیین، و اعلام روشها و هنجارهای قابل قبول برای جامعه بین المللی به صورت صریح یا ضمنی می باشد. هنجارهای ایجاد شده مبنای استنادات حقوقی و سیاسی در آینده قرار می گیرند و در موارد متعددی این هنجارها به قانون نیز تبدیل می شوند. در پایان نامه حاضر در پاسخ به این سئوالات که هنجارسازی نهادهای چندجانبه با چه روشهایی تحقق می یابد و اصولاً مهم ترین برآیند و پیامد هنجارسازی چه می باشد چنین استدلال شده می باشد که هنجارسازی نهادهای چندجانبه با روشها و سازوکارهایی مثل صدور بیانیه، گزارش ها، قطعنامه ها و اعلامیه های مختلف تحقق می یابد. مهم ترین برآیند و پیامد هنجارسازی نیز (در کنار قانون سازی) کمک به تدوین و توسعه حقوق بین المللی می باشد.

مقدمه:

درمورد جایگاه، تأثیر و کارکرد نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی در جامعه و نظام بین المللی دیدگاه های مختلفی ارایه شده می باشد بعضی از نظریه پردازان (مثل نظریه پردازان لیبرال) بر این باورند که سازمان های بین المللی همانند دولت های ملی تأثیر برجسته و مهمی در جامعه بین المللی اعمال می کنند و به عنوان بازیگرانی مستقل و مقتدر اقدام می نمایند. گروهی دیگر از نظریه پردازان (مثل رئالیستها) چندان به تأثیر و جایگاه نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی اعتقاد ندارند. آنها بر این باورند که سازمانها و نهادهای یاد شده ساخته و پرداخته و آلت دست دولت های ملی می باشند که در راستای اهداف و منافع دولتها شکل گرفته و دولتها به راحتی می توانند آنها را منحل نمایند. در میانه این دو دیدگاه افراط و تفریطی دیدگاه سومی نیز هست که بر این باورست که هر چند نهادهای چندجانبه توسط دولت ها تاسیس می شوند اما این نهادها به تدریج جایگاه و هویت مستقلی برای خود کسب کرده و البته در مواردی در مرتبه و جایگاهی پایین تر از دولتها و در مواردی نیز همسان و حتی بالاتر از دولتها تأثیر اعمال می کنند.

تاملی در طریقه تاریخی شکل گیری و نیز عملکرد نهادهای چندجانبه درستی دیدگاه سوم را ثابت می کند. اصولاً در قرن نوزدهم میلای نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی تأثیر و جایگاهی در سیاست و حقوق بین الملل نداشتند. بازیگران اصلی جامعه بین المللی دولت های ملی با ویژگی های خاص خودشان بودند که در چارچوب نظم و ستفالیایی شکل گرفته از سال 1648 (امضای عهدنامه وستفالی) رفتار و اقدام می کردند. در این سده تعداد سازمان های بین المللی بسیار محدود و مربوط به بعضی حوزه های تخصصی بود. اصولاً نهضت سازمان سازی و رشد قارچ گونه این سازمان ها و نهادها پدیده و تحولی مربوط به قرن بیستم و به ویژه دهه 80 این قرن می باشد. تاسیس سازمان ملل بعد از پایان جنگ جهانی دوم نقطه عطفی بود که ظهور دهها سازمان دیگر را در پی داشت.

به هر حال، با وجود افزایش قابل توجه تعداد نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم، این سازمان ها و نهادها نتوانستند آن چنان که انتظار می رفت تأثیر آفرین باشند و به صورت جدی قدرت دولت های ملی را به چالش بکشند. یک دلیل مهم این امر شکل گیری نظام دو قطبی و رقابتها و منازعات نظامی و سیاسی – ایدئولوژیک دو ابرقدرت آمریکا و شوروی بود که به شدت بر تحولات و روندهای این دوره تاریخی سایه افکنده و به نوعی تأثیر و تاثیرگذاری سازمان ها را کمرنگ کرده و تحت الشعاع خود قرار داده بود.

متعاقب فروپاشی شوروی و نظام دو قطبی فضا و شرایط جدیدی که ایجاد گردید، زمینه را برای قدرت یا بی نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی و امکان ایفای تأثیر واقعی آنها فراهم ساخت. به گونه کلی، سه عامل فروپاشی نظام دوقطبی و رفع محدودیت ها و قید و بندهای ناشی از آن برای سازمان های بین المللی، گسترش و تعمیق ارتباطات و روندهای جهانی شدن و نیز افزایش معضلات و معضلات جهانی (مثل کنترل تسلیحات، تروریسم، فجایع طبیعی و زیست محیطی و. ..) که حل و فصل آنها از عهده یک یا چند دولت خارج می باشد، در تقویت تأثیر و جایگاه نهادهای چندجانبه در جامعه بین المللی معاصر تأثیر داشته اند و امروزه نهادهای چندجانبه در کنترل و حل و فصل مسائل و معضلات جهانی تأثیر مهمی اعمال می کنند و فرصت و عرصه بی بدیلی برای تعامل و همکاری دولتها و سایر تابعان حقوق بین الملل فراهم ساخته اند. یک کارکرد مهم و دستاورد بی نظیر نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی کمک به تدوین و توسعه حقوق بین الملل می باشد که در نهایت باعث تقویت نظم بین المللی و برقراری صلح و امنیت می گردد. ایفای تأثیر نهادهای چندجانبه در فرایند تدوین و توسعه حقوق بین الملل به شکل های گوناگونی انجام می شود که مهم ترین آنها هنجارسازی و قانون سازی می باشد. در پایان نامه حاضر قصد داریم کارکرد هنجارسازی نهادهای چندجانبه (و به ویژه سازمان ملل) را از زوایای گوناگون مطالعه کرده و از این طریق بخشی از کارکردهای مثبت و دستاوردهای ارزنده این نهادها را روشن کنیم.

فصل اول: کلیات (طرح پژوهش)

1-1- اظهار مسأله

دیپلماسی چندجانبه و نهادهای چندجانبه دارای یک سری کارکردهای فراگیر و تعدادی کارکردهای تخصصی می باشند. مهم ترین کارکردهای فراگیر این نهادها را می توان در کسب مشروعیت و شناسایی بین المللی (برای دولتها)، ایجاد فضای مناسب جهت تعامل میان کشورها و نیز افزایش نفوذ کشورهای کوچک تر اختصار نمود. بسیاری از کشورها برای کشب مشروعیت از دیپلماسی چندجانبه بهره گیری نموده و به نهادهای دیپلماسی چندجانبه متوسل می شوند. مهم ترین نشانه رسمیت و شناسایی دولتها از طرف جامعه جهانی عضویت در سازمان ملل می باشد. . شناسایی به عنوان عضو و یا ناظر توسط سایر نهادهای چندجانبه نیز اهمیتی به سزا دارد. همچنین نهادهای چندجانبه فضای مناسبی برای تعامل میان کشورها و ملاقات روسا، وزرای خارجه و نمایندگان سیاسی کشورها فراهم می کنند. در نهایت، کشورهای کوچک تر با حضور مناسب و ایفای نقشی فعال در دیپلماسی چندجانبه می توانند نفوذ و اعتبار خود را افزایش داده و از آسیب پذیری خود بکاهند.

علاوه بر کارکردهای فراگیر ذکر گردیده، وظایف دیگری در نهادها و سازو کارهای دیپلماسی چندجانبه قابل توجه و تشخیص می باشد. این کارکردها شامل اطلاع رسانی، هنجارسازی، قانون سازی، نظارت، تقسیم منابع و حل و فصل اختلافات می باشد. تمامی این کارکردها مهم می باشند و باعث هویت یابی و تقویت جایگاه و تأثیر نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی در جامعه جهانی می شوند. با این حال، تمرکز مطالعاتی ما در پایان نامه حاضر، تأثیر هنجارسازی نهادهای چندجانبه (به ویژه سازمان ملل) می باشد. این کارکرد در کنار کارکرد قانون سازی نیروی محرکه تدوین و توسعه حقوق بین الملل می باشند.

نهادهای چندجانبه با بهره گیری از مقبولیت عمومی جهانی خود مرجع بی بدیلی برای تولید، تبیین و ترویج هنجارهای رفتاری جهانی می باشند. تقریبا تمام بایدها و نبایدهای رفتاری در حوزه های مختلف که به شکلی جهانشمول تلقی می شوند، از تصمیم گیری های نهادهای چندجانبه نشات گرفته اند. گرچه این هنجارها هیچ ضمنانت اجرایی نداشته و حتی در بسیاری از موارد تعهد حقوقی نیز محسوب نمی شوند، اما بازیگران مختلف عرصه جهانی با کوشش برای تبدیل باورها و ارزش های خود به هنجارهای بین المللی در نهادهای چندجانبه برای افزایش نفوذ و قدرت معنایی خود رد جامعه جهانی اقدام می نمایند.

افزون بر تأثیر نهادهای چندجانبه در شکل دهی هنجارهای رفتاری، بی تردید حقوق بین الملل مرهون دیپلماسی چندجانبه می باشد، زیرا که بدون دیپلماسی چندجانبه و نهادهای چندجانبه رشد و توسعه حقوق بین الملل و مقررات مرتبط با آن میسر نبوده و نیست. همه معاهده های بین المللی محصول دیپلماسی چندجانبه می باشد. این معاهدات در حوزه های گوناگونی به صورت های مختلف بر حیات فردی و اجتماعی انسانی تاثیر می گذارند. برای مثال دریافت نامه های پستی و علائم دریایی، مخابرات راه دور و حتی خرید بلیط هواپیما برای سفرهای خارجی و عبور از کشورهای مختلف، همگی مبتنی بر ابزارهای حقوقی مشخص و معینی در زمینه ارتباطات و هوانوردی می باشد که به دنبال مذاکرات طولانی در نهادهای دیپلماسی چندجانبه مورد توافق قرار گرفته و عملیاتی شده می باشد.

با در نظر داشتن تأثیر مهم نهادهای چندجانبه (به ویژه سازمان ملل) در تدوین و توسعه حقوق بین الملل، مطالعه کارکرد هنجارسازی این نهادها برای فهم و شناخت تأثیر یاد شده ضروری می باشد، در این راستا بایستی به سئوالات مختلفی پاسخ داده گردد تا ابهامات و جنبه های مجهول قضیه روشن شوند و مانند این سئوالات که هنجارسازی به چه معنایی می باشد و مهم ترین روشها و سازو کارهای نهادهای چندجانبه برای هنجارسازی چه می باشند ؟ همچنین پاسخ به این سئوال اهمیت دارد که نهادهای چندجانبه و به ویژه سازمان ملل چه نقشی در هنجارسازی در حوزه های مختلف (مثل حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، خلع سلاح و کنترل تسلیحات، حقوق بشردوستانه، محیط زیست، اقتصاد و غیره )اعمال کرده اند. نوشتار حاضر قصد دارد در حد امکان به سئوالات فوق الذکر پاسخ گوید و از این طریق بخش مهمی از کارکردهای نهادهای چندجانبه را تبیین نماید.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 176

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***