در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

مطالعه تطبیقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و نرم افزارهای کامپیوتری در ایران با نظام حقوقی فرانسه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فخرالدین ابویه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

سپاسگذاری………………………………………………………………………………………………………..2

چکیده………………………………………………………………………………………………………………..7

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..8

1- تبیین موضوع…………………………………………………………………………………………………….9

2- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………10

3- پرسش و فرضیه……………………………………………………………………………………………….10

4- معضلات پیش روی پژوهش…………………………………………………………………………………..11

بخش اول: حق مؤلف پدیدآورندگان آثار ادبی…………………………………………………………………..12

فصل اول: حق مؤلف و پیشینه آن در تاریخ……………………………………………………………………..12

مبحث اول: مفهوم حق مؤلف…………………………………………………………………………………….12

مبحث دوم: پیشینه تاریخی حق مؤلف در جهان……………………………………………………………….14

مبحث سوم: تاریخچه حقوق مالکیت های فکری در فرهنگ و تمدن اسلامی……………………………..14

مبحث چهارم: پیشینه حقوق مالکیت های فکری در ایران……………………………………………………16

مبحث پنجم: مرحله تدوین قانون در ایران……………………………………………………………………….18

مبحث ششم: حکم انتقال حق مؤلف…………………………………………………………………………..19

گفتار اول: انتقال حق التالیف به وسیله فروش…………………………………………………………………19

مبحث هفتم: دلائل صحت فروش حق مولف……………………………………………………………………21

فصل دوم: مطالعه فقهی حقوقی حق مؤلف…………………………………………………………………..30

مبحث اول: ماهیت و مفهوم حق معنوی از دو منظر فقهی و حقوقی……………………………………….30

گفتار اول: نظریه حقوق شخصی…………………………………………………………………………………34

گفتار دوم: نظریه حقوق اخلاقی………………………………………………………………………………….34

گفتار سوم: نظریه حقوق کار……………………………………………………………………………………..37

گفتار چهارم: نظریه حقوق طبیعی……………………………………………………………………………….39

گفتار پنجم: نظریه مالکیت عینی…………………………………………………………………………………41

مبحث دوم: نظریه یگانگی حق مادی و حق معنوی……………………………………………………………42

مبحث سوم: نظریه دوگانگی حق مادی و معنوی……………………………………………………………..43

مبحث چهارم: مطالعه فقهی مشروعیت یا عدم مشروعیت حق تألیف……………………………………44

گفتار اول: مطالعه فقهی نظریات مخالفان حق تألیف………………………………………………………..44

گفتار دوم: مطالعه فقهی نظریات موافقان حق التألیف………………………………………………………45

مبحث پنجم: جایگاه حق مؤلف در فقه شیعه…………………………………………………………………46

مبحث ششم: مطالعه دیدگاه امام خمینی درمورد حق تألیف………………………………………………47

گفتار اول: تبیین دیدگاه حضرت امام خمینی………………………………………………………………….47

مبحث هفتم: آیا حق مؤلف در ایران قانونی می باشد یا خیر؟…………………………………………………..48

فصل سوم: تاریخچه و مقایسه حق مؤلف در ایران و فرانسه……………………………………………….48

مبحث اول: مطالعه شکل گیری قوانین حقوق پدیدآورندگان در اروپا……………………………………….48

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مبحث دوم: نخستین اختلاف قضایی ثبت شده در اروپا درمورد حقوق مؤلف………………………………49

مبحث سوم: نخستین قانون طرفداری از حقوق پدیدآورندگان در اروپا………………………………………..49

مبحث چهارم: مطالعه نخستین قراردادهای دوجانبه بین کشورهای اروپایی…………………………….50

مبحث پنجم: مطالعه تطبیقی بین حقوق فرانسه و ایران درمورد حق مؤلف………………………………50

گفتار اول: دیدگاه ایران درمورد حقوق مؤلف نسبت به اشخاص حقوقی…………………………………..51

گفتار دوم: آیا دادن حق مؤلف به اشخاص حقوقی مفید می باشد یا خیر؟……………………………………52

گفتار سوم: عدم وجود قانونی برای طرفداری از آثار مشترک………………………………………………..52

گفتار چهارم: لزوم کتبی بودن اعلام اراده در حقوق فرانسه……………………………………………….53

گفتار پنجم: عدم لزوم کتبی بودن قراردادهای مؤلف در حقوق ایران………………………………………53

مبحث ششم: حق معنوی پس از مرگ مولف……………………………………………………………….53

گفتار اول: وجود یا عدم تشریفات……………………………………………………………………………..61

مبحث هفتم: مقایسه تشریفات در حقوق فرانسه و ایران………………………………………………..63

گفتار اول: خلاقیت فکری………………………………………………………………………………………64

گفتار دوم: شکل………………………………………………………………………………………………..66

بخش دوم………………………………………………………………………………………………………..69

حق مؤلف در نرم افزارهای رایانه ای………………………………………………………………………….69

فصل اول: چیستی نرم افزار و نحوه به وجودآمدن آن…………………………………………………………70

مبحث اول: نرم افزار چیست؟………………………………………………………………………………….70

مبحث دوم: تعریف نرم افزار…………………………………………………………………………………….72

مبحث سوم: انواع و طبقه بندی نرم افزار…………………………………………………………………….73

گفتار اول: نرم افزار از نظر زبان برنامه نویسی……………………………………………………………….74

گفتار دوم: نرم افزار از نظر سطح کاربرد………………………………………………………………………77

گفتار سوم: نرم افزار از نظر زمینه کاربرد……………………………………………………………………..78

مبحث چهارم: نرم افزار چگونه ساخته می گردد؟…………………………………………………………..79

گفتار اول: مهندسی نرم افزار………………………………………………………………………………….79

مبحث پنجم: ثبت نرم افزار……………………………………………………………………………………..81

مبحث ششم: مالیت مشروع انحصار تولید نرم افزار تولید شده…………………………………………..82

فصل دوم: مطالعه مالکیت معنوی در نرم افزارهای کامپیوتری…………………………………………….84

مبحث اول: حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای…………………………………………………….84

مبحث دوم: تاریخچه حفاظت از نرم افزار در جهان…………………………………………………………..86

مبحث سوم: نحوه به وجودآمدن قوانین حفاظت از کپی رایت نرم افزار در جهان………………………….87

مبحث چهارم: ثبت نرم افزارهای رایانه ای به عنوان اختراع………………………………………………..89

مبحث پنجم: مزایا و منافع طرفداری از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای……………………….95

مبحث ششم: مدت طرفداری از حقوق مادی پدیدآورنده نرم افزار………………………………………….98

گفتار اول: مسائل و معضلات قانون طرفداری از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار……………………………99

گفتار دوم: شباهت نرم افزار با آثار ادبی و هنری………………………………………………………….101

گفتار سوم: تفاوت نرم افزار با آثار ادبی و هنری…………………………………………………………..103

فصل سوم: مقایسه مواردی از حقوق مولف نرم افزارهای رایانه ای در ایران و فرانسه………………107

مبحث اول: حقوق معنوی (اخلاقی)………………………………………………………………………..107

گفتار اول: حق انتساب اثر به پدیدآورنده……………………………………………………………………108

گفتار دوم: حق حفظ تمامیت اثر (حق حرمت اثر)…………………………………………………………110

گفتار سوم: حق انتشار اثر…………………………………………………………………………………..111

مبحث دوم: حق معنوی مولف در زمان حیات او……………………………………………………………112

گفتار اول: حق افشاء و اعلان……………………………………………………………………………….112

گفتار سوم: حق رعایت حرمت اثر…………………………………………………………………………..118

گفتار چهارم: حق پشیمانی یا بازستانی…………………………………………………………………..121

مبحث سوم: تدابیر درمانی…………………………………………………………………………………..124

مبحث چهارم: ضمانت اجراهای حقوق مؤلف………………………………………………………………130

مبحث پنجم: ضمانت اجراها در حقوق فرانسه…………………………………………………………….131

گفتار اول: ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………………………………..134

گفتار دوم: ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………………137

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..140

منابع مواخذ……………………………………………………………………………………………………..143

چکیده:

اولين مساله اي كه مي تواند ذهن هر نويسنده را در هنگام نگارش يك اثر ادبي به خود مشغول نمايد مطالعه حق مؤلف می باشد. تمام نویسندگان در هر زمینه و هر رشته ای وقتی مطلبی را به رشته تحرير در   مي آورند یا اثری را چاپ می نمايند دوست دارند بدانند چه حق و حقوقی در ارتباط با اثر خود دارند.آیا اساسا قانونی هست که از آنها طرفداری کند؟ بسياري از نویسندگان از حقوق مربوط به نوشته خود آگاه نیستند،به همین دلیل برای انتشار اثر خود اقدام به انعقاد قرارداد با افراد یا شرکتهایی می نمايند که بعضا اثر آنان مورد سوء بهره گیری قرار می گیرد یا بحث سرقت ادبی اثر علمي مطرح می گردد. اگر دولتها نسبت به حقوق پدیدآورندگان اثر علمي توجه خاص داشته باشند و پدیدآورنده بداند که دولت به صورت همه جانبه از حق مالكيت فكري آنها طرفداری خواهد نمود میل و علاقه مولفين برای نوشتن بیشتر خواهد گردید.از اين رو مطالعه تطبيقي در اين زمينه مي تواند مفيد فايده و مفید باشد.فرانسه مانند کشورهایی می باشد که قانون مدون مالکیت فکری را در کشور خود به وجودآورده، مطمئنا مطالعه و مطالعه تطبيقي قوانين حمايت از مالكيت فكري کشور مذكور با قوانين موضوعه ايران و فقه اسلامي و نهايتا مدون کردن آن در جامعه مي تواند در پرتو حمايت از اثر علمي مي تواند منجر به شکوفایی علمی و ادبی در جامعه گردد. حق مؤلف ،مسئله ای می باشد که در دوران کنونی با در نظر داشتن پیشرفت تکنولوژی،اینترنت وارتباطات بیشتر می توان مورد بهره گیری افراد قرار گیرد زیرا به راحتی افراد می توانند مطالب مفیدروز دنیا که در چند هزار کیلومتری آنهاست دسترسی پیدا کنند و آن را در جای دیگر و به اسم خود عرضه نمایند.به مقصود آشنایی از این حقوق در بخش اول حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و در بخش دوم حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

مقدمه:

اگر به تمام قوانینی که از گذشته به وجودآمده نگاه کنیم و تاریخ وگذشته وعلت بوجودآمدن هر یک را مورد مطالعه قرار دهیم خواهیم دید هرقانونی که بوجودآمده به دلیل این بوده که جامعه به وجود چنین قانونی نیاز داشته می باشد،واگر در جامعه نیازی به حق مؤلف نبود مسلما این حق به وجودنمی آمد.

همانطور که مستحضرهستید،مسئله حقوق پدیدآورندگان موضوع جدیدی در حقوق بین الملل نیست،زیرا بسیاری از کشورها آن را به گونه کامل در قانون خود رعایت کرده اند بعضی از کشورها هم درحال تدوین چنین قانونی هستند.در جامعه بین المللی نیز موافقتنامه برن1886(طرفداری از آثار ادبی وهنری) وهمچنین موافقتنامه تریپس1994(جنبه های مرتبط با حقوق مالکیت فکری) این حقوق را گسترش داده اندکه بعضی کشورها آن موافقتنامه ها را پذیرفته اند وبعضی دیگر آنها را رد کرده اند.

کشور ایران مانند کشورهایی می باشد که تابع نظام حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن می باشد.در ایران مجموعه ای از قواعد ومقررات به حق مؤلف پرداخته اند مانند قانون طرفداری از حقوق مؤلفان،مصنفان وهنرمندان مصوب 1348،قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار صوتی مصوب 1352،قانون طرفداری از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 و آیین نامه اجرای آن مصوب 1383،قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنفی وعلائم تجاری ومواد62،63،و74 قانون تجارت الکترونیکی.

باتوجه به اینکه ایران از سال 2001 عضوسازمان تجارت مالکیت فکری می باشد اما تا کنون به هیچ یک از کنوانسیون های برن وتریپس ملحق نگردیده می باشد به همین دلیل آثار پدیدآمده در ایران بوسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر مانند آمریکا محافظت نمی گردد و این خود معزل بزرگی برای مؤلفان در کشور ما به شمار می رود و باعث بی میلی وکم رغبتب آنان در خلق آثار جدید می گردد.

ازآنجا که درسال 1390 پیش نویس لایحه طرفداری از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط ازسوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم گردید که درصورت تصویب جایگزین قوانین فعلی خواهد گردید در این پایان نامه کوشش خواهد گردید به مطالعه قواعد ومقررات این پیش نویس وهمچنین مقایسه ای تطبیقی با قانون مالکیت فکری فرانسه بپردازیم تا کمبودها وکاستی های آن را مورد ارزیابی قراردهیم .آن چیز که تاکنون گفته گردید، پیرامون مال و عوامل مالیت اشیاء و محدود نبودن مفهوم و مصایق مال به مواردی می باشد که از قدیم در عرف شناخته شده و یا جنبه مادی داشته می باشد . اینک برآن هستیم که در ماهیت نرم افزار پژوهش کنیم و عوامل تولید و اهمیت نسبی تأثیر هر یک از آن عوامل را در پدیدآمدن و عرضه آن در بازار مورد مطالعه قرار دهیم . بدیهی می باشد که بحث و مطالعه ما دراین خصوص به حد نیاز و کفایت محدود می باشد و تحقیقات بیشترپیرامون آن در خور کتب و منابع مفصلی می باشد که در اصل ، جنبه فنی و موضوعی دارند و نه حقوقی.در بخش دوم پایان نامه به مطالعه حقوق دیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای پرداخته ایم اهمیت این بخش نه تنها به دلیل تبیین یعنی مالیت و ارزش نرم افزار و حتی حقوق انحصاری در تولید آن می باشد ، بلکه به طوریکه خواهیم دید اصلی ترین واساسی ترین تأثیر را دارد. . تنها با شناخت نرم افزار و نحوه تولید آن می باشد که می توان جایگاه حقوقی مناسب جهت طرفداری از تولید کنندگان آن را پیدا نمود و حتی برای نظام و قوانین نسبت به آن نظر و پیشنهاد داد و در آن جهت استدلال نمود.

1- تبیین موضوع

در دنیای مجازی افراد می توانند فارغ از محدودیت هایی زیرا مرزهای ملی، حاکمیت سیاسی، نظارت سازمانها، مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و … از هر کجای دنیا و در هر زمان با جوامع مختلف ارتباط مستقر نماید. با آنها وارد گفتمان گردد و از نظرات آنها مطلع گردد.پس از گذشت انقلاب صنعتی که با بهره گیری از ابزارها و وسایل پیشرفته صنعتی، در امر تولید کالا تحولات شگرفی در سطح دنیا به دنبال داشت و عصر صنعتی را رقم زد اکنون پس از گذشت قرنها دچار «انقلاب اطلاعات» شده ایم که تاثیرات آن نسبت به انقلاب صنعتی بیشتر می باشد که پیش روی عواقب این دگرگونی اطلاعات شامل یک ایالت یا یک سرزمین مشخص نیست بلکه شامل تمام جوامع ملل میگردد.در این دوره افراد می توانند به راحتی به حقوق دیگران که در فاصله چنیدن هزار کیلومتری یا بیشتر می باشد با بهره گیری از اینترنت ورود پیدا کنند واز اطلاعات وآثار آنان بهره برداری کنند پس روز به روز که جامعه جهانی در حال پیشرفت تکنولوژی می باشد بایستی در کنارآن بتوانیم حقوق معنوی افراد را نیز محکم تر کنیم تا در آینده جامعه راحت تر وامن تری داشته باشیم.

2- اهداف پژوهش

با در نظر داشتن این که کشور ما درسال 1348 قانون طرفداری از حقوق مؤلفان را وضع نموده ودرباره پدیدآورندگان نرم افزارها نیز درسال 1379قانون آن را به تصویب رسانده واکنون در حال تدوین پیش نویس لایحه طرفداری از حقوق مالکیت ادبی و هنری وحقوق مرتبط با آن می باشدکه در سال 1390 لایحه آن تقدیم دولت شده می باشد در این پایان نامه کوشش شده می باشد قوانین گذشته درمورد مالکیت معنوی را به گونه تطبیقی با قوانین فرانسه که یکی از سردمداران حقوقی در زمینه مالکیت معنوی می باشد تطبیق دهیم تا برای تدوین قوانین آینده بتوانیم قانون جامع و بی عیب و نقصی رابوجودآوریم.

3- پرسش و فرضیه

1. آیا دادگاه های ایران می توانند طرفداری همه جانبه از مؤلفین داشته باشند؟

2. چرا ایران تاکنون به کنوانسیون های بین المللی مالکیت فکری نپیوسته می باشد؟

3. آیا پیش نویس لایحه طرفداری از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط با آن که در سال 1390 تقدیم دولت گردید می تواند قانون جامعی درمورد مالکیت معنوی باشد؟

فرضیه ها

به نظر می رسد حقوق مؤلفین آثار ادبی و نرم افزارهای کامپیوتری نتوانسته می باشد در ایران جایگاه واقعی خود را به دست بیاورد.

به نظر می رسد موافقتنامه های بین المللی نتوانسته اند لازم الاجرا بودن حقوق مؤلفین را به تمام کشورها تحمیل کنند ودارای ضعف های فراوانی هستند.

به نظر می رسد پیش نویس لایحه طرفداری از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط باآن قانون جامعی درمورد مالکیت معنوی باشد.

4- معضلات پیش روی پژوهش:

به دلیل ویژگی خاص این قوانین، که همان بعد فراملی بودن آن، این موضوع را از سایر موضوعات متمایز کرده می باشد و به خاطر همین ویژگی خاص آن کار را سخت تر شده می باشد زیرا که علاوه بر آشنایی این قوانین در بعد داخلی بایستی در صحنه ی بین المللی نیزبا قوانین بین المللی در زمینه مالکیت معنوی آشنایت داشته باشیم. از طرف دیگر برای آشنایی در بعد داخلی منابع محدود در اختیار داریم و دسترسی به منابع لاتین هم با محدودیت مواجه هستیم. و تا حالا مطالعه این موضوع به شکل تطبیقی صورت نگرفته تا یک معیاری در دست ما قرار بگیرد ، از طرف دیگر قوانین کشورها در این حوزه هم با هم تفاوت دارد .به دلیل جدید بودن بیشتر مسائل و اینکه هنوز به گونه جدی این قوانین در ایران و جامعه جهانی بطور جدی عملی نشدن وضمانت اجرای قوی یرای آنها در عصر کنونی به وجودنیامده می باشد می توان یکی از معضلات آن را محسوب دانست.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 147

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***