پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق و فقه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

  • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 2
  • اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………. 3
  • اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………… 4
  • اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 5
  • اهداف ویژه ……………………………………………………………………………………………….. 6
  • سوال های پژوهش …………………………………………………………………………………………. 6
  • فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………… 6
  • روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 7
  • ابزار گردآوری پژوهش ……………………………………………………………………………………. 7

 

فصل دوم : مفاهیم و تعاریف پژوهش و تاریخچه

مبحث اول : مفهوم شناسی …………………………………………………………………………………………… 9

گفتار اول : ازدواج  …………………………………………………………………………………………………  9

بند اول : مفهوم لغوی واژه ازدواج ………………………………………………………………………………….  9

بند دوم : مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج …………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم : واژه ازدواج مجدد ……………………………………………………………………………………… 13

بند اول : مفهول لغوی واژه ازدواج  …………………………………………………………………………………. 14

بند دوم : مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج مجدد ………………………………………………………………………. 14

گفتار سوم : واژه فقه ……………………………………………………………………………………………….. 15

بند اول : مفهول لغوی واژه فقه ……………………………………………………………………………………… 16

بند دوم : مفهوم اصطلاحی واژه فقه ………………………………………………………………………………… 16

گفتار چهارم : واژه فمینیسسم  ………………………………………………………………………………………. 17

بند اول : مفهوم لغوی واژه فمینیسم …………………………………………………………………………………. 17

بند دوم : مفهوم اصطلاحی وواژه فمینیسم …………………………………………………………………………… 17

مبحث دوم : تاریخچه ازدواج ………………………………………………………………………………………. 18

گفتار اول : ازدواج در ایران باستان ………………………………………………………………………………… 19

گفتار دوم : ازدواج درادیان آسمانی ……………………………………………………………………………….. 20

بند اول : ازدواج در آیین یهود ……………………………………………………………………………………..  21

بند دوم : ازدواج در آیین مسیحیت …………………………………………………………………………………. 21

بند سوم : ازدواج از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………………….. 22

مبحث سوم : تاریخچه مکتب نظری فمینیسم  ………………………………………………………………………… 23

 

فصل سوم : اهداف ازدواج در اسلام و فقه موضوعه

پیش گفتار …………………………………………………………………………………………………………. 28

مبحث اول : اهداف ازدواج در اسلام  ………………………………………………………………………………. 28

گفتار اول : تسکین و آرامش روحی …………………………………………………………………………………  28

گفتار دوم : تکریم به سنت رسول اکرم (ص) ……………………………………………………………………….. 30

گفتار سوم : کنترل به غریزه جنسی …………………………………………………………………………………  31

گفتار چهارم : تکامل روانی بشر ………………………………………………………………………………….. 33

گفتار پنجم : سلامتی جسم و جان …………………………………………………………………………………… 35

گفتار ششم : تولید نسل …………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار هفتم : تربیت انسانی  …………………………………………………………………………………………. 36

مبحث دوم : ازدواج در آرا فقهی ………………………………………………………………………………….. 37

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

فصل چهارم : ازدواج مجدد در فقه

گفتار اول : مفهوم فقهی ازدواج مجدد ……………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم : جواز ازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان ………………………………………………………… 47

بند اول : اصل بودن تک همسری و استثنا بودن چند همسری ………………………………………………………… 50

بند دوم : موارد اسثتنا و ضرورت در چند همسری …………………………………………………………………… 52

بند سوم : ازدواج مجدد مرد پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه  …………………………………………………….. 53

بند چهارم : مقتضای تساوی زن و مرد در حقوق ازدواج متعدد ………………………………………………………. 55

گفتار پنجم : ماهیت جواز متعدد برای مردان ………………………………………………………………………… 60

گفتار ششم : تجویز مشروط بودن ازدواج متعدد و هم زمان برای زنان در فقه ………………………………………… 61

گفتار هفتم : ماهیت شرط عدالت در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران ………………………………………………. 63

بند اول : مفهوم شرط ………………………………………………………………………………………………. 63

بند دوم : مفهوم عدالت …………………………………………………………………………………………….. 65

بند سوم : رعایت شرط عدالت ……………………………………………………………………………………… 66

بند چهارم : سند قرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد ……………………………………………………………. 69

مبحث دوم : نظریات موجود در مورد شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………………………. 72

گفتار اول : نظریه ی مخالفان شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………………………………… 72

گفتار دوم : علت های موافقان نظریه ی بطلان شرط ……………………………………………………………………. 73

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار سوم : ارزیابی و نقد علت های مورد استناد برای بطلان شرط ……………………………………………………… 74

گفتار چهارم : نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………………………………… 79

بند اول : نقل کلام بعضی طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………….. 79

بند دوم : علت های طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………………… 80

بند سوم : ارزیابی علت های و نظر مختار ……………………………………………………………………………….. 81

گفتار پنجم : اثر شرط عدم ازدواج مجدد با تاکید بر عنصر مصلحت اجتماعی …………………………………………. 82

مبحث دوم : ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین ایران …………………………………………………………….. 85

گفتار اول : ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن در فقه و حقوق …………………………….. 92

بند اول : نظر موافقین حق طلاق زوجه …………………………………………………………………………….. 92

بند دوم : نظر مخالفین طلاق ………………………………………………………………………………………. 93

گفتار دوم : نظر مراجع ……………………………………………………………………………………………. 95
گفتار سوم : ازدواج مجدد و رویکرد جدید فقهی و حقوقی ایران ……………………………………………………. 97

فصل پنجم : ازدواج مجدد در مکتب فمنیسم

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 104

حوزه عمومی و خصوصی ………………………………………………………………………………… 104

افول و تزلزل در بنیان ازدواج …………………………………………………………………………………….. 105

آراء فمینیسم در باب ازدواج مجدد مردان و نظر دین اسلام ………………………………………………………… 107

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 108

پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………… 113

منابع و مواخذ …………………………………………………………………………………………………….. 116

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :140 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***