پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

فهرست مطالب

چکیده 5

مقدمه. 6

فصل اول: کلیات.. 11

مبحث اول: مفاهیم. 11

گفتار اول: مفهوم، قلمرو و انواع تجارت الکترونیکی.. 11

بند اول: تجارت و بیع الکترونیکی و انواع آن. 12

بند دوم: قلمرو تجارت الکترونیکی.. 18

گفتار دوم: تعریف خیار و انواع آن. 19

گفتار سوم -اعمال خیارات در بیع الکترونیکی.. 21

مبحث دوم : سیر تاریخی بیع الکترونیکی.. 24

مبحث سوم : جایگاه بیع الکترونیکی در حقوق ایران. 27

فصل دوم :  تشکیل قرار دادهای الکترونیکی  و آثارآن. 29

مبحث اول: تشکیل قراردادهای الکترونیکی.. 30

گفتار اول : روش های انعقاد قرارداد با اینترنت.. 30

بند اول: نامه الکترونیکی.. 30

بند دوم: انعقاد از طریق صفحه وب.. 31

بند سوم: انعقاد از طریق اتاق گفتگو. 31

گفتار سوم: ایجاب و قبول، زمان ومکان تشکیل قرارداد. 32

بند اول: ایجاب و قبول. 32

بند دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد. 34

گفتار چهارم: شرایط اساسی معامله در قراردادهای الکترونیکی.. 36

بند اول:نحوه احراز قصد طرفین در انعقاد قرارداد الکترونیکی.. 36

بند دوم: نحوه احراز اهلیت طرفین.. 38

بند سوم: انواع موضوع معامله در قراردادهای الکترونیکی.. 39

بند چهارم: نحوه احراز مشروعیت قراردادهای الکترونیکی.. 41

گفتار پنجم: سامانه پیام خودکار. 42

بند اول: تعریف سامانه پیام خودکار. 42

بند دوم: ماهیت سامانه پیام خودکار. 43

بند سوم: سامانه پیام خودکار در حقوق ایران. 44

مبحث دوم: آثار قراردادهای الکترونیکی.. 44

گفتار اول: حقوق طرفین در قراردادهای الکترونیکی.. 45

گفتار دوم: تعهدات طرفین در قرارداد های الکترونیکی.. 46

گفتار سوم: مسئولیت های طرفین.. 47

فصل سوم: ویژگیهای قراردادهای الکترونیکی.. 48

گفتار اول: عدم حضور فیزیکی طرفین در انعقاد قرارداد های الکترونیکی.. 48

گفتار دوم: اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی.. 50

گفتار سوم: جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی.. 51

گفتار چهارم: ضرورت بهره گیری از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد. 58

گفتار پنجم: صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی  و لزوم طرفداری مصرف کننده 59

فصل چهارم: انحلال بیع الکترونیکی.. 62

مبحث اول: روشهای انحلال بیع الکترونیکی.. 62

گفتار اول: ایفاء تعهد. 62

بند اول: تعریف و ماهیت ایفاء تعهد. 63

بند دوم: قواعد عمومی اجرای تعهدات.. 65

گفتاردوم- اقاله. 66

گفتار سوم – انفساخ.. 69

بند اول: تراضی، سبب انفساخ.. 69

بند دوم: انحلال قهری.. 71

گفتار چهارم – فسخ.. 73

بند اول: معنا و ماهیت فسخ.. 73

بند دوم : مبنای خیارات.. 74

بند سوم: قابلیت و ماهیت اسقاط خیارات.. 75

بند چهارم: چگونگی اسقاط خیارات.. 78

بند پنجم: حقوق تطبیقی.. 79

بند ششم: تعارض قوانین و خیارات.. 80

مبحث دوم:قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی.. 81

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار اول- وجود یا عدم وجود خیارات  در عقد الکترونیکی.. 82

گفتار دوم :قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی.. 84

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار سوم – تفاوت بین خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی.. 87

بند اول – خیار رویت و تخلف از وصف… 87

بند دوم – خیار غبن.. 89

بند سوم – خیار عیب.. 92

بند چهارم – خیار تدلیس… 94

بند پنجم – خیار تخلف شرط.. 96

بند ششم – خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن.. 98

بند هفتم –  سایر خیارات.. 101

گفتار چهارم :  حق انصراف.. 101

بند اول: احکام و ویژگی های حق انصراف.. 101

بند دوم: ماهیت حق انصراف.. 105

مبحث سوم : آثار  انحلال. 113

گفتار اول: آثار انحلال در بیع سنتی.. 113

بند اول: انحلال عقد. 113

بند دوم: بازگشت آثار پیشین.. 116

گفتار دوم: آثار انحلال در بیع الکترونیکی.. 116

گفتار سوم: حقوق تطبیقی.. 117

نتیجه گیری.. 119

فهرست منابع. 124

 

چکیده

گسترش فناوری های جدید باعث تغییر در نوع روابط بشر ها گردیده می باشد به نحوی که در دنیای کنونی بهره گیری ازفناوری های جدید امری عادی در روابط افراد می باشد. روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده می باشد. در حال حاضر انعقاد قرارداد از راه دور و بدون حضور فیزیکی افراد امری متداول می باشد که در نظر داشتن آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. اعمال خیارات در قراردادهای منعقده از طریق سنتی به غیر از موارد نادر با مشکل غیر مرسومی روبرو نمی گردد و به گونه معمول دارنده خیار با اعلام رسمی اختیار خود می تواند آنرا اعمال نماید. وجود خیارات سنتی و همچنین نحوه اعمال آنها در قراردادهای منعقده از طریق الکترونیکی ممکن می باشد مورد تردید  باشد که با در نظر داشتن مبانی خیارات تردیدی در ورود خیارات سنتی در قراردادهای الکترونیکی وجود ندارد. همچنین در نحوه اعمال خیارات بایستی روش انعقاد قرارداد مورد توجه قرار گرفته و اعمال خیار نیز با بهره گیری از همان طریق صورت پذیرد.

کلمات کلیدی:قراردادهای الکترونیکی، بیع، خیارات، انعقاد، فسخ

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :126 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***